EWAK FIRMA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000192578
Numer REGON: 351153045
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-09-21
Sygnatura akt[RDF/241014/20/480]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP3511530452004-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWAK FIRMA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2004-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 69452004-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-02-17 do dziś
2. Adresulica ARMII KRAKÓW nr domu 38 kod pocztowy 30432 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2004-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111 WRZEŚNIA 1996 R. KANCELARIA NOTARIALNA EWY HOLOCHER W KRAKOWIE REP. A NR 5554/96 30 GRUDNIA 2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA BOGNA DEMBOWSKA W KRAKOWIE REP. A NR 5889/03 ZMIANA: UST. VI.2004-02-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2004-02-17 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2004-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 32 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3200 ZŁ2004-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPERNY2004-02-17 do dziś
2. ImionaBOGDAN PAWEŁ2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁ2004-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPERNY2004-02-17 do dziś
2. ImionaSTEFAN ZENON2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400 ZŁ2004-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000,00 PLN2004-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2004-02-17 do dziś
229 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-12 do dziś
2data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-12 do dziś
3data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-12 do dziś
4data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-03-12 do dziś
5data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-12 do dziś
6data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-03-12 do dziś
7data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-03-12 do dziś
8data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-03-12 do dziś
9data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-03-12 do dziś
10data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-03-12 do dziś
11data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-27 do dziś
12data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
13data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
14data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
15data złożenia 20.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-12 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-12 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-12 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-03-12 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-12 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-03-12 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-03-12 do dziś
8OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-03-12 do dziś
9OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-03-12 do dziś
10OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-03-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-12 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-12 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-12 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-03-12 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-03-12 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-03-12 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-03-12 do dziś
8OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-03-12 do dziś
9OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-03-12 do dziś
10OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-03-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.12.2003 KANCELARIA NOTARIALNA BOGNY DEMBOWSKIEJ W KRAKOWIE REP. A NR 5889/03 -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI2004-02-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR -JEDNOOSOBOWO2004-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOPERNY2004-02-17 do dziś
2. ImionaBOGDAN PAWEŁ2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2004-02-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki30.12.2003 KANCELARIA NOTARIALNA BOGNY DEMBOWSKIEJ W KRAKOWIE REP. A NR 5889/03 -UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI2004-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów