GRUPOWA PRAKTYKA GINEKOLOGICZNA P. KACALSKI T. CZARNECKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000192421
Numer REGON: 812103220
Numer NIP: 8571772987
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-08-06
Sygnatura akt[RDF/322242/21/853]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP8121032202004-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA GINEKOLOGICZNA P. KACALSKI T. CZARNECKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2004-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHA nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 832004-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina GRYFICE miejscowość GRYFICE2004-02-05 do dziś
2. Adresulica ŚNIADECKICH nr domu 30 kod pocztowy 72-300 poczta GRYFICE kraj POLSKA 2004-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14 WRZEŚNIA 2000 R. 26.02.2003 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO: §6 PKT 1, §9, §10 PKT 2; SKREŚLONO: §6 PKT 2.2004-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJOREK CZARNECKA2004-02-05 do dziś
2. ImionaTERESA2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBODNAR2004-02-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDREWNIAK2004-02-05 do dziś
2. ImionaJERZY2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2004-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACALSKI2004-02-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-05 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNABULSI2004-02-05 do dziś
2. ImionaMOHAMMAD2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-05 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACANOWSKI2004-02-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-05 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUPACZYŃSKI2004-02-05 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-05 do dziś
8
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2004-02-05 do dziś
2. ImionaJAN CZESŁAW2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA2004-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACALSKI2004-02-05 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAJOREK CZARNECKA2004-02-05 do dziś
2. ImionaTERESA2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 11 Z SZPITALNICTWO2004-02-05 do dziś
285 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2004-02-05 do dziś
385 14 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO2004-02-05 do dziś
485 14 C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2004-02-05 do dziś
585 14 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-04-10 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-06 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów