SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA” WE WROCŁAWIU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000192406
Numer REGON: 932261420
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[RDF/471521/23/186]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932261420 NIP 89517325052007-12-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LEŚNA” WE WROCŁAWIU2004-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 11312004-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-04-20 do dziś
2. Adresulica LIPSKA nr domu 7 kod pocztowy 51-003 poczta WROCŁAW 2004-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.01.2000 R. 18.12.2003 R. PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2004-04-20 do dziś
224.11.2007 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU ORAZ ZATWIERDZONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU I PRZYJĘTO JEGO JEDNOLITY TEKST2007-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM I PEŁNOMOCNIK. W TRAKCIE TRWANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2004-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBENIKAS2017-10-27 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ TOMASZ2017-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-27 do dziś
21. NazwiskoSTADNICKA-DMOCHOWSKA2004-04-20 do dziś
2. ImionaBARBARA JOLANTA2004-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-04-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERZ2014-09-24 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2014-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIJEWICZ2014-09-24 do dziś
2. ImionaBOŻENA2014-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEKSZYCKI2011-07-21 do dziś
2. ImionaJAN MARCIN2011-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-04-20 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-16 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-16 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-16 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.12.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-12-18 do dziś
2data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-04 do dziś
3data złożenia 23.12.2008 okres 2004 ROK2009-01-20 do dziś
4data złożenia 23.12.2008 okres 2005 ROK2009-01-20 do dziś
5data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-30 do dziś
6data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
7data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
8data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
9data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
10data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
11data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
13data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-14 do dziś
15data złożenia 25.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
16data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
17data złożenia 09.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-09 do dziś
18data złożenia 09.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062007-12-18 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-04 do dziś
32004 ROK2009-01-20 do dziś
42005 ROK2009-01-20 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-06-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062007-12-18 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-07-04 do dziś
32004 ROK2009-01-20 do dziś
42005 ROK2009-01-20 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-06-30 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów