„L.L. CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000192347
Numer REGON: 015564969
Numer NIP: 1181698601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-01-19
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/2050/21/752]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L.L. CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2015-05-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 25 WRZEŚNIA 2003 R. ASESOR NOTARIALNY REMIGIUSZ JAŚKIEWICZ, ZASTĘPCA ANDRZEJA KOREWICKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 5578/2003 ORAZ DNIA 17 LISTOPADA 2003 R. ASESOR NOTARIALNY REMIGIUSZ JAŚKIEWICZ, ZASTĘPCA ANDRZEJA KOREWICKIEGO -NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7678/2003, PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA TEKSTU UMOWY SPÓŁKI2004-02-06 do dziś
213.01.2015R. KANCELARIA NOTARIALNA LESZEK ZABIELSKI NOTARIUSZE - SPÓŁKA PARNERSKA 00-033 WARSZAWA, UL. GÓRSKIEGO 6 LOK. 2, REP. A NR 117/2015, ROZDZIAŁ I §5 DODAJE SIĘ NOWY WYRAZY.2015-05-14 do dziś
322.05.2015R, REP A NR 2688/2015, NOTARIUSZ DOROTA KOSSEWSKA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 52015-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBLA2017-11-03 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAN2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH2017-11-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-11-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBLA2005-03-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAN2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-03-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-02-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-04 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-03-04 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-03-04 do dziś
477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-03-04 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
2data złożenia 22.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-16 do dziś
3data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-08-16 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów