„S.C.A.W.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000192234
Numer REGON: 930387097
Numer NIP: 8991003333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-04-29
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/27283/18/509]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 930387097 NIP 89910033332022-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„S.C.A.W.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 50512004-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-02-26 do dziś
2. Adresulica KARMELKOWA nr domu 41 kod pocztowy 52-437 poczta WROCŁAW 2004-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.10.1994 R. NOTARIUSZ TADEUSZ GRODZICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOWIE, REP. A NR 1666/94 19.12.2003 R. NOTARIUSZ WŁADYSŁAW ANDRZEJ OBROCKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PODWALE 62, REP. A NR 4042/2003 ZMIENIONO: § 2, W § 5 DODANO PKT 4, ZMIENIONO § 6, § 9 UST. 1 I UST. 2, § 12 PKT 4 ORAZ § 14 UMOWY SPÓŁKI2004-02-26 do dziś
214.12.2004 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 3270/2004 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. PODWALE 62 PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ OPCZYŃSKĄ ZMIANA § 2 UST. 1 I 22004-12-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2004-02-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 (STO) UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2004-02-26 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2004-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-02-26 do dziś
252 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2004-02-26 do dziś
352 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2004-02-26 do dziś
452 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2004-02-26 do dziś
552 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH2004-02-26 do dziś
655 30 B PLACÓWKA GASTRONOMICZNA2004-02-26 do dziś
792 71 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2004-02-26 do dziś
850 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-02-26 do dziś
950 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-02-26 do dziś
1050 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI2004-02-26 do dziś
1150 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2004-02-26 do dziś
1252 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2004-02-26 do dziś
1352 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2004-02-26 do dziś
1452 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-02-26 do dziś
1552 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów