„EXOTIC - PALACE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000192181
Numer REGON: 932978684
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-05-22
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/16936/20/713]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 932978684 NIP 89518078932008-02-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXOTIC -PALACE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KLECZKOWSKA nr domu 52 kod pocztowy 50-227 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2008-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 STYCZNIA 2004 ROKU -ASESOR NOTARIALNY PAWEŁ GANDŻA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JANA ANDRZEJA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KOMANDORSKA 53/2B REPERTORIUM A NR 1153/20042004-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMINGO2004-02-03 do dziś
2. ImionaDANIEL PIERRE2004-02-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały98 UDZIAŁÓW PO 3.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 294.000 ZŁ (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)2008-02-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2008-02-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13000,00 ZŁ2008-02-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO, NATOMIAST CO DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZADU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMINGO2006-10-04 do dziś
2. ImionaSYLWIA JOANNA2004-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-05-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.02.2009 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-10 do dziś
2data złożenia 06.02.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-10 do dziś
3data złożenia 06.02.2009 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-10 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
6data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-06-16 do dziś
7data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-06-16 do dziś
8data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-16 do dziś
9data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-16 do dziś
10data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-16 do dziś
11data złożenia 06.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-20 do dziś
12data złożenia 22.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-23 do dziś
13data złożenia 22.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-23 do dziś
14data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-06-16 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-06-16 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-16 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-16 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-02-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-02-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-02-10 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
5OD 31.12.2013 DO 31.12.20132015-09-25 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-06-16 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-06-16 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-16 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-16 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów