„BOMAR BIS” , M. PISARCZYK, B. FABISIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-02 godz. 14:39:44
Numer KRS: 0000192025
Numer REGON: 015631281
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/27569/22/559]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 0156312812022-06-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMAR BIS”, M. PISARCZYK, B. FABISIAK SPÓŁKA JAWNA2004-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-16 do dziś
2. Adresulica DĄBROWSKIEJ nr domu 17 nr lokalu 17 kod pocztowy 01-903 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.2003 R.2004-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISARCZYK2004-02-16 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2004-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-16 do dziś
2
2. ImionaBOGUSŁAW ZBIGNIEW2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2004-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2004-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABISIAK2004-02-16 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ZBIGNIEW2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISARCZYK2004-02-16 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2004-02-16 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-16 do dziś
370 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-02-16 do dziś
471 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2004-02-16 do dziś
551 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-02-16 do dziś
650 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-02-16 do dziś
760 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI WYSPECJALIZOWANYMI2004-02-16 do dziś
872 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-02-16 do dziś
972 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-02-16 do dziś
1074 14 DORADZTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-02-16 do dziś
1151 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2004-02-16 do dziś
1252 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-16 do dziś
1351 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-16 do dziś
1451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-02-16 do dziś
1593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-16 do dziś
1674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-16 do dziś
1774 40 Z REKLAMA2004-02-16 do dziś
1870 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów