APTEKA VERBENA PIOTROWSCY I S-KA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000191955
Numer REGON: 712557591
Numer NIP: 8241692423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-07-13
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/16841/22/934]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 712557591 NIP 82416924232009-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA VERBENA PIOTROWSCY I S-KA SPÓŁKA JAWNA2006-09-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WĘGROWSKI gmina ŁOCHÓW miejscowość ŁOCHÓW2004-01-30 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 1 kod pocztowy 07-130 poczta ŁOCHÓW kraj POLSKA 2004-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.01.2004 R.-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2004-01-30 do dziś
211.08.2004 R. - ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2004-08-25 do dziś
304.07.2006 R. ZMIANA § § 2, 5, 6, 162006-09-20 do dziś
410 GRUDNIA 2008 R. ZMIANA § 62009-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2004-01-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ BOGUSŁAW2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-01-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-01-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-01-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2006-09-20 do dziś
2. ImionaGRACJAN2006-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2006-09-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2006-09-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2006-09-20 do dziś
2. ImionaGRACJAN2006-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-09-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2004-01-30 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ BOGUSŁAW2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-09 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-09 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-01-09 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-01-09 do dziś
596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2009-01-09 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-01-09 do dziś
721 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-01-09 do dziś
847 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-07-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.03.2009 okres 2008 ROK2009-04-07 do dziś
2data złożenia 25.03.2010 okres 2009 R.2010-04-07 do dziś
3data złożenia 28.02.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-08 do dziś
4data złożenia 15.03.2012 okres 2011 R.2012-03-21 do dziś
5data złożenia 17.04.2013 okres 2012 R.2013-04-25 do dziś
6data złożenia 28.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 ROK2009-04-07 do dziś
22009 R.2010-04-07 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-08 do dziś
42011 R.2012-03-21 do dziś
52012 R.2013-04-25 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-21 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-08-16 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów