„HEZBO-H. OSTALSKI Z. OSTALSKI” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000191878
Numer REGON: 590763531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-03-01
Sygnatura akt[RDF/370141/22/196]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HEZBO-H. OSTALSKI Z. OSTALSKI” SPÓŁKA JAWNA2004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina CZERNIEWICE miejscowość LIPIE2004-02-18 do dziś
2. Adresnr domu 37 A kod pocztowy 97- 216 poczta CZERNIEWICE kraj POLSKA 2004-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.04.2000 ROKU-UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 08.12.2003 ROKU-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2004-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-02-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁĄ Z DNIA 08.12.2003 R., H. OSTALSKI, Z. OSTALSKI WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MISTA ŁODZI POD NR: 39417 ORAZ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA RAWY MAZOWIECKIEJ POD NR: 4461-WSPÓLNICY „HEZBO” SPÓŁKA CYWILNA PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU „HEZBO” SPÓŁKA CYWILNA W „HEZBO-H. OSTALSKI Z. OSTALSKI” SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 551 PAR. 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTALSKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaHENRYK2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTALSKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTALSKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaHENRYK2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTALSKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-02-18 do dziś
252 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2004-02-18 do dziś
352 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2004-02-18 do dziś
452 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2004-02-18 do dziś
552 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2004-02-18 do dziś
650 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-02-18 do dziś
752 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-02-18 do dziś
852 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-02-18 do dziś
955 40 BARY2004-02-18 do dziś
1047 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2019-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.04 R. -31.12.04 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.04 R. -31.12.04 R.2005-07-21 do dziś
2data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-04 do dziś
3data złożenia 11.07.2007 okres 2006 R2007-08-30 do dziś
4data złożenia 26.06.2008 okres 2007 ROK2008-08-06 do dziś
5data złożenia 01.07.2009 okres 2008 R.2009-08-13 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-30 do dziś
7data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-18 do dziś
8data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
9data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
10data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
12data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
14data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
15data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
16data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
17data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12008 R.2009-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-04 do dziś
22006 R2007-08-30 do dziś
32007 ROK2008-08-06 do dziś
42008 R.2009-08-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-30 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-18 do dziś
701.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-08-13 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2022 DO 01.01.20222022-02-28 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów