SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SKARSZEWIANKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000191696
Numer REGON: 000969356
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389167/22/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000969356 NIP 59200125472013-08-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SKARSZEWIANKA”2004-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 3442004-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina SKARSZEWY miejscowość SKARSZEWY2004-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SKARSZEWY ulica OS. IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 83-250 poczta SKARSZEWY kraj POLSKA 2018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.1983 R. 23.06.2003 R. ZMIANA STATUTU: -DZIAŁY I DO VIII OTRZYMUJĄ OZNACZENIE JAKO DZIAŁY OD 1 DO 8 -DODAJE SIĘ DZIAŁY 9 I 10 -DZIAŁY OD 1 DO 10 OTRZYMUJĄ BRZMIENIE JAK W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY NR 4/20032004-01-30 do dziś
220.06.2006 R. NOWE BRZMIENIE: PAR. 2; PAR. 11; PAR. 13; PAR. 14; PAR. 15; PAR. 16 PUNKTY 13 I 14; PAR. 19; PAR. 20; PAR. 23; PAR. 24; PAR. 30; W PAR. 31 USTĘP 7; PAR. 39; PAR. 40; W PAR. 44 USTĘP 2; PAR. 50; PAR. 51 USTĘP 1; PAR. 67 UST. 1; PAR. 68 UST. 1; W PAR. 72 USTĘP 5; PAR. 79; PAR. 123; W PAR. 126 USTĘP 2; PAR. 127; PAR. 129; PAR. 131; PAR. 135; PAR. 136; PAR. 137 PUNKT 4; PAR. 138; PAR. 152; SKREŚLONO: W PAR. 72 USTĘP 2; W PAR. 73 PUNKT 1; PAR. 77; W PAR. 86 USTĘP 2; PAR. 113; PAR. 128; PAR. 130; PAR. 132; PAR. 133; PAR. 134; DODANO: PAR. 4 PUNKT 6; PAR. 27A; W PAR. 43 PUNKT 11/1/; W PAR. 51 USTĘPIE 1 PUNKT 17; W PAR. 149 USTĘP 5; W PAR. 150 W USTĘPIE 4 PUNKT 7.2006-09-18 do dziś
329.12.2007 R. -NOWE BRZMIENIE: - DZIAŁ 1 „POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI”; - DZIAŁ 2 „CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI”; DZIAŁ 3 „POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE”; -DZIAŁ 4 „ORGANY SPÓŁDZIELNI”; DZIAŁ 5 „TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI”; - DZIAŁ 6 „ZASADY ZASPOKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH CZŁONKÓW”; -DZIAŁ 7 „ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIE W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU”; DZIAŁ 8 „PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI”; -DZIAŁ 9 „GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI”; -DZIAŁ 10 „PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE”.2008-03-13 do dziś
425 CZERWCA 2014 R., ZMIENIONO: § 14 UST. 5, § 39 UST. 3, § 43 UST. 1 PKT. 1, § 44 UST. 7 ZDANIE DRUGIE, § 46 UST. 17, § 57 UST. 1 SKREŚLONO PKT. 14, 15, 18, 19, § 110 UST. 7, § 134 SKREŚLONO UST. 2, § 154; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2014-10-27 do dziś
504.06.2018,STATUT OTRZYMUJE BRZMIENIE JAK W ZAŁĄCZNIKU DO UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI NR 5 Z DNIA 4 CZERWCA 2018 R.W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGAŁĄZKA2021-02-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2021-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-03 do dziś
21. NazwiskoNETKOWSKI2020-06-05 do dziś
2. ImionaBOGDAN2020-06-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-05 do dziś
31. NazwiskoFLIS2004-01-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WIESŁAW2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRAC2017-07-21 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2017-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARASZCZUK2014-10-27 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2014-10-27 do dziś
2. ImionaBOŻENA2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUHNKE2014-10-27 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA BARBARA2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIZUŃSKA2014-10-27 do dziś
2. ImionaMARIA2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRIEDRICH2014-10-27 do dziś
2. ImionaEWA GRAŻYNA2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaENGLER2014-10-27 do dziś
2. ImionaROMAN2014-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-30 do dziś
270 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-30 do dziś
370 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-30 do dziś
470 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-30 do dziś
570 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-01-30 do dziś
692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2006-09-18 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-05 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
4data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
6data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
7data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
9data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
12data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
13data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
14data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
15data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
17data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
18data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
19data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-05 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-28 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-02 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-14 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów