„CTM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000191650
Numer REGON: 015642586
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2014-08-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/43904/14/767]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015642586 NIP 52724225682007-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-30 do dziś
2. Adresulica GIZÓW nr domu 6 kod pocztowy 01-249 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.01.2004 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 361/20042004-01-30 do dziś
208.03.2004 R. REPERTORIUM A NR 1685/2004, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, UL. POZNAŃSKA 23 M.2,00-685 WARSZAWA, ZMIANA PAR. 62004-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORAJ2004-01-30 do dziś
2. ImionaCEZARY ANTONI2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁOTYCH2011-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMNY2004-01-30 do dziś
2. ImionaJACEK2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 96.000,00 ZŁOTYCH2011-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEONIZIUK2011-03-01 do dziś
2. ImionaIRENA2011-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80 000 ZŁOTYCH2011-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZOWSKA2011-03-01 do dziś
2. ImionaJOLANTA2011-03-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48 000 ZŁOTYCH2011-03-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego320000,00 ZŁ2007-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGORAJ2004-01-30 do dziś
2. ImionaCEZARY ANTONI2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROMNY2004-01-30 do dziś
2. ImionaJACEK2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-01-30 do dziś
274 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-01-30 do dziś
374 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-01-30 do dziś
425 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-01-30 do dziś
530 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2004-01-30 do dziś
664 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2004-01-30 do dziś
773 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2004-01-30 do dziś
852 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-30 do dziś
972 INFORMATYKA2004-01-30 do dziś
1074 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2004-01-30 do dziś
1131 6 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-30 do dziś
1274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-01-30 do dziś
1374 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-01-30 do dziś
1431 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-30 do dziś
1563 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-06-30 do dziś
2data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
4data złożenia 27.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-07 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-05 do dziś
6data złożenia 01.07.2010 okres 2009 R.2010-07-09 do dziś
7data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
8data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
32007 ROK2008-07-07 do dziś
42008 ROK2009-08-05 do dziś
52009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-09 do dziś
32007 ROK2008-07-07 do dziś
42008 ROK2009-08-05 do dziś
52009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-14 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY W WARSZAWIE WYDZIAŁ X GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr X GU 313/12 data 23.10.20122012-11-08 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, SYGN. AKT X GUP 111/12 W PRZEDMIOCIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO data 05.06.20142014-08-07 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA2012-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów