NAF BUILDING 1 E. NOWAKOWSKA I R. NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000191643
Numer REGON: 611039696
Numer NIP: 7742479289
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/516060/23/36]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 611039696 NIP 77424792892014-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNAF BUILDING 1 E. NOWAKOWSKA I R. NOWAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA2019-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 12 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-03-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 09.07.1999 R. 29.10.2003 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ, 08.01.2004 R. -ZMIANA PAR. 1 UST. 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2004-02-05 do dziś
225.02.2005 R. -ZMIANA PAR. 2.2005-05-09 do dziś
314 WRZEŚNIA 2006 R. ZMIANA § 42006-11-09 do dziś
422 LISTOPADA 2007 R.-PAR. 4 PKT 12008-04-17 do dziś
521.02.2014 R., REP. A NR 1195/2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA FARION, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 PKT. 2 I 3, ZMIANA § 2, ZMIANA § 3 POPRZEZ DODANIE PKT. 1A. 08.04.2014 R., ZMIANA § 1, ZMIANA § 22014-04-22 do dziś
6ZMIANA UMOWY SPOLKI Z DNIA 23 LISTOPADA 2018 R. - ZMIANA § 1 UST.2, § 2, § 6 UST.2, § 12 - DODANIE § 1 UST.3 - WYKREŚLENIE § 3 UST.1A STATUTU2019-03-15 do dziś
710.01.2022 R. - ZMIANA § 22022-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-02-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: EDYTA GROCHOWSKA -WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA POD NR REG 6411/26419/01 POD NAZWĄ PPHU „EURO-BUD 1” RADOSŁAW NOWAKOWSKI -WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA POD NR 02901/01 POD NAZWĄ PPHU „EURO-BUD 1”2004-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2004-02-05 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2005-06-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2014-04-22 do dziś
2. ImionaEDYTA ILONA2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2014-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
NIE2014-04-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-02-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-02-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAWA I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZAWIERANIA UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI.2019-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2004-02-05 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2014-04-22 do dziś
2. ImionaEDYTA ILONA2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2014-04-22 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2014-04-22 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-04-22 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-04-22 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-04-22 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2014-04-22 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-03-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2022-02-25 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2022-02-25 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2022-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów