„ARTIMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000191589
Numer REGON: 012099383
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2017-10-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/63239/17/51]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0120993832004-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 301152004-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-29 do dziś
2. Adresulica OKOCIMSKA nr domu 11 nr lokalu 44 A kod pocztowy 01-114 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131 PAŹDZIERNIK 1991 R., NOTARIUSZ MARIUSZ GRELUS KANCELARIA W WARSZAWIE, UL. KRUCZA 51 M.103, REP. A-IV-14207/91.2004-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZOŁOWSKI2004-01-29 do dziś
2. ImionaKONRAD STEFAN2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650 ZŁ2004-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1700,00 PLN2004-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11600,00 PLN2004-01-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZOŁOWSKI2004-01-29 do dziś
2. ImionaKONRAD STEFAN2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPSZCZOŁOWSKA2004-01-29 do dziś
2. ImionaANNA2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 1 ŚWIADCZENIE USŁUG LEKARSKICH2004-01-29 do dziś
285 1 PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE MEDYCYNY2004-01-29 do dziś
351 HANDEL NA RACHUNEK WŁASNY, W POŚREDNICTWIE I NA ZASADACH KOMISU LEKAMI I SPRZĘTEM MEDYCZNYM2004-01-29 do dziś
474 8 EXPORT I IMPORT RÓŻNYCH TOWARÓW2004-01-29 do dziś
574 83 PRZEKŁADY JĘZYKOWE2004-01-29 do dziś
685 1 KWALIFIKACJA LEKARSKA KIEROWCÓW I KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW2004-01-29 do dziś
785 1 SZKOLENIA I KONSULTACJE W ZAKRESIE RATOWNICTWA DROGOWEGO2004-01-29 do dziś
872 60 SZKOLENIA I KONSULTACJE W ZAKRESIE INFORMATYKI MEDYCZNEJ2004-01-29 do dziś
972 2 WYTWARZANIE I OBRÓT OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO2004-01-29 do dziś
1092 31 WYTWARZANIE I OBRÓT WYROBÓW ARTYSTYCZNYCH2004-01-29 do dziś
1174 84 USŁUGI AGENCYJNE NA RZECZ POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH2004-01-29 do dziś
1285 1 ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH2004-01-29 do dziś
1385 1 SZKOLENIE I KONSULTACJE W ZAKRESIE RÓŻNYCH KURSÓW PIERWSZEJ POMOCY2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
2data złożenia 03.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów