POD ZAMKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000191556
Numer REGON: 811021106
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-01-26
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/23671/20/483]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811021106 NIP 85120914122007-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOD ZAMKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 53492004-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2004-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica AL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 158 nr lokalu 2 kod pocztowy 71-324 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2021-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.1996 R., NOTARIUSZ JOANNA SOBOLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA: SZCZECIN, UL. POTULICKA 59, REPERTORIUM A NR 6896/1996 20.12.2003 R., NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA: SZCZECIN, AL. 3 MAJA 8/1 REPERTORIUM A NR 9499/2003. ZMIANY W: § 2, § 7, § 8 UST. 1, § 9, § 10 UST. 1, § 12, § 14 UST. 3, UST. 4, UST. 5, § 15, § 16, § 17; WYKREŚLENIE § 13 UST. 4, § 18, § 19, § 20, § 21, § 222004-02-02 do dziś
221.12.2005 R. REPERTORIUM „A” NUMER 7323/2005, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY ALEI 3 MAJA 8/1, ZMIANY W § 8 UST. 1, § 9.2006-02-14 do dziś
313 CZERWCA 2007 R. REP. A 4359/2007, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO. KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 7 UMOWY, DODANO W § 15 UST. 62007-08-10 do dziś
41. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 CZERWCA 2009 R., REP. A NR 4883/2009, NOTARIUSZ DOROTA PESZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 2. 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 LIPCA 2009 R., REP. A NR 8977/2009, NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 7.2009-09-30 do dziś
521 SIERPNIA 2009 R., REP. A NR 4676/2009, NOTARIUSZ MARIUSZ CHMIELEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE -ZMIENIONO § 72010-01-22 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 01 MARCA 2013 R., REP. A NR 1534/2013, NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO § 2, W § 7 PO PUNKCIE 73 DODANO PUNKTY 74 I 75.2013-04-24 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2014 R., REPERTORIUM A NR 4967/2014, NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. W §10 UCHYLA SIĘ USTĘPY OD 2 DO 5 I DODAJE USTĘPY 2 I 3 W NOWYM BRZMIENIU, DODAJE SIĘ §11, §12, §13 W NOWYM BRZMIENIU, DOTYCHCZASOWE PARAGRAFY OD §11 DO §17 OTRZYMUJĄ KOLEJNE NUMERY OD 14 DO 20, §16 UST.2 (DOTYCHCZASOWY §13 UST.2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, §17 (DOTYCHCZASOWY §14) OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2014-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARŻANOWICZ2007-08-10 do dziś
2. ImionaJERZY2007-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ2015-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2004-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARŻANOWICZ2013-04-24 do dziś
2. ImionaJERZY2013-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-22 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-01-22 do dziś
342 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-22 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-01-22 do dziś
568 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-22 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-01-22 do dziś
772 2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2010-01-22 do dziś
873 1 REKLAMA2010-01-22 do dziś
964 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-04-24 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 10.01.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-26 do dziś
2data złożenia 12.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-18 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-10-13 do dziś
4data złożenia 03.08.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-10-13 do dziś
5data złożenia 06.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-07-12 do dziś
6data złożenia 16.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-13 do dziś
7data złożenia 27.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-20 do dziś
8data złożenia 17.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-20 do dziś
9data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
10data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
11data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
12data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-18 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-10-13 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-10-13 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-07-12 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-13 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-06-18 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-10-13 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-10-13 do dziś
41 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-07-12 do dziś
51 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-09-13 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-01-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-24 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-09 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów