SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W PIASKACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000191509
Numer REGON: 000486698
Numer NIP: 7132354709
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336493/21/721]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004866982004-02-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W PIASKACH2004-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze S-5172004-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina PIASKI miejscowość PIASKI2004-02-10 do dziś
2. Adresulica DŁUGOSZA nr domu 3 nr lokalu 31 kod pocztowy 21-050 poczta PIASKI 2004-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.12.2003 R.-PRZYJĘCIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU ZA WYJĄTKIEM § 57 UST. 5 I § 75 UST. 2.PKT 32004-02-10 do dziś
219.06.2006 R. ZMIANA: PAR. 10-UTWORZONO USTĘP 1 I 2 ORAZ ROZWINIĘTO PUNKT 7.; PAR. 14-ZMIENIONO USTĘP 1; PAR. 24-DODANO USTĘPY 5, 6, 7; PAR. 30-ZMIENIONO USTĘPY 1, 2 ORAZ DODANO USTĘPY 3, 4; PAR. 39-W USTEPIE 1 DODANO PUNKT 26; PAR. 66-ZMIENIONO USTĘP 3 ORAZ SKREŚLONO USTĘP 5; PAR. 89 ZMIENIONO USTĘP 2; SKREŚLONO: PAR. 69.2007-03-27 do dziś
329 LISTOPAD 2007 R. ZMIENIONO: § 4, § 7, § 10, § 11, § 12, § 14, § 15, § 16, § 18, § 23, § 24, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 42, § 44, § 45, § 46, § 59, § 63, § 66, § 97, § 98, § 104, § 105, § 107, § 108, § 109, § 112, § 118, § 119, § 121; USUNIĘTO: § 25, § 54, § 55, § 56, § 69.2008-02-05 do dziś
424.05.2018 R.; ZMIENIONO: § 7, § 8, § 10- § 16, § 19, § 23, § 24, § 27, § 28, § 35, § 39, § 57 - § 63, § 66 - § 69, § 71, § 78, § 89, § 94, § 100, § 104, § 105, § 118, § 119, § 123.2018-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2004-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDROB2013-10-10 do dziś
2. ImionaJERZY2013-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-10 do dziś
21. NazwiskoPASTUSZAK2004-03-31 do dziś
2. ImionaJAN2004-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-03-31 do dziś
31. NazwiskoCHOLEWA2004-03-31 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2004-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-03-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-03-31 do dziś
41. NazwiskoPYRZ2004-02-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ FRANCISZEK2004-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-10 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIESIELSKA2019-07-11 do dziś
2. ImionaHALINA2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEŃCZYK2019-07-11 do dziś
2. ImionaBEATA2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZACOŃ2016-08-09 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARAUDA2019-07-11 do dziś
2. ImionaJANINA2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDŹWIECKA2019-07-11 do dziś
2. ImionaANIELA2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELAK2019-07-11 do dziś
2. ImionaELIZA2019-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAPRAWA2016-08-09 do dziś
2. ImionaHELENA2016-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-09 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁADOSZ2016-08-09 do dziś
2. ImionaGABRYELA2016-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-09 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2016-08-09 do dziś
2. ImionaJOANNA2016-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2004-02-10 do dziś
260 TRANSPORT LĄDOWY2004-02-10 do dziś
365 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2004-02-10 do dziś
470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-02-10 do dziś
575 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA2004-02-10 do dziś
692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-02-10 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-20 do dziś
2data złożenia 22.02.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-03-27 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
4data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
5data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
6data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
7data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
8data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-18 do dziś
9data złożenia 23.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
10data złożenia 19.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
11data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
12data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
15data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16data złożenia 23.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-23 do dziś
17data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-03-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-20 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-03-27 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-04 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-20 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-18 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-15 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów