SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BURSZTYN”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000191371
Numer REGON: 250565145
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-11-14
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/32563/23/808]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 250565145 NIP 61910092962008-04-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BURSZTYN”2004-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU nr w rejestrze ARS NR 13242004-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIERUSZOWSKI gmina WIERUSZÓW miejscowość WIERUSZÓW2004-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WIERUSZÓW ulica FABRYCZNA nr domu 5 nr lokalu 8-9 kod pocztowy 98-400 poczta WIERUSZÓW kraj POLSKA 2011-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120 CZERWCA 1995 R. -UCHWALONO STATUT. 15.09.2003 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2004-01-30 do dziś
229 LISTOPADA 2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2008-04-07 do dziś
325 CZERWCA 2008 R. -ZMIENIONO § 1, § 13 UST. 3, § 14 UST. 2, § 39, § 90 UST. 1 PKT 4, § 94 UST. 9, § 112 ORAZ W § 14 DODANO UST. 4 I 5 I W § 98 DODANO UST. 18.2009-01-09 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 5/2009 Z DNIA 28.07.2009 R. ZMIENIONO § 94 UST. 18.2009-10-20 do dziś
5UCHWAŁA WZ NR 4/2011 Z DNIA 30 CZERWCA 2011 R., ZMIANA: -§ 2 UST. 1; -§ 3 -§ 11 -§ 12; -§ 28 UST. 1; -§ 33 UST. 12; -§ 34 UST. 2; -§ 66; -§ 67 UST. 6; -§ 68; -§ 91 UST. 1, UST. 5; -§ 94 UST. 1; -§ 98; -§ 106.2011-10-12 do dziś
631 MAJA 2012 R. - § 11 USTĘP 5; § 91 USTĘPY 1 I 3 (SKREŚLONY) ORAZ USTĘPY 8 I 92012-08-07 do dziś
713 CZERWCA 2017 R. - ZMIENIONO TYTUŁ ROZDZIAŁU L, § 70 UST. 1, § 71 UST. 1, 2 I 3 STATUTU.2018-01-30 do dziś
806.06.2018 R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2018-08-03 do dziś
921.09.2020 R., W § 47 SKREŚLONO USTĘP 2, W § 58 SKREŚLONO USTĘP 3, W § 86 USTĘP 1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W § 100 USTĘP 2 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W USTĘPIE 1 § 105 DODANO PUNKT 13, W § 112 USTĘPY 5 I 7 OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, W § 113 SKREŚLONO PKT 11, W DOTYCHCZASOWYM PUNKCIE 12 TEGO § DODANO LITERĘ K, A W DOTYCHCZASOWYM PUNKCIE 13 TEGO § SKREŚLONO LITERĘ D, SKREŚLONO § 122, DOTYCHCZASOWE OZNACZENIA § OD 123 DO 136 OTRZYMAŁY OZNACZENIA JAKO § 122 DO 135, W DOTYCHCZASOWYM § 125 UST. 6 I 7 OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, W § 127 UST. 4 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W DOTYCHCZASOWYM § 129 UST. 3 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W DOTYCHCZASOWYM § 130 UST.1 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE.2020-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2008-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKŁOBUT2021-05-27 do dziś
2. ImionaJULIA MONIKA2021-05-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-27 do dziś
21. NazwiskoJABŁOŃSKA2019-10-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-29 do dziś
31. NazwiskoMOJSA2012-06-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW MIECZYSŁAW2012-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-12-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-29 do dziś
41. NazwiskoURBANIAK2009-10-20 do dziś
2. ImionaMARZENA BARBARA2009-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-20 do dziś
51. NazwiskoFARYŚ2009-01-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2009-01-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-01-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-11-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-09 do dziś
61. NazwiskoBEDNAREK2008-04-07 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW KAZIMIERZ2008-04-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSIEWEK2023-10-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2023-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2023-10-02 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2023-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOJECKI2020-12-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MICHAŁ2020-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWSKA2020-12-30 do dziś
2. ImionaEWA AGATA2020-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2020-12-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2020-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-30 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-01-30 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-30 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-01-30 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-09 do dziś
2data złożenia 21.10.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-01-09 do dziś
3data złożenia 21.05.2009 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2009-06-03 do dziś
4data złożenia 21.05.2009 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2009-06-03 do dziś
5data złożenia 21.05.2009 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-06-03 do dziś
6data złożenia 17.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-20 do dziś
7data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
8data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
9data złożenia 04.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
10data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
11data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12data złożenia 28.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14data złożenia 26.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
15data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
18data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19data złożenia 26.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
20data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-01-09 do dziś
301.01.2003 R. -31.12.2003 R.2009-06-03 do dziś
401.01.2004 R. -31.12.2004 R.2009-06-03 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-06-03 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-20 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-01-09 do dziś
201.01.2003 R. -31.12.2003 R.2009-06-03 do dziś
301.01.2004 R. -31.12.2004 R.2009-06-03 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-06-03 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-07 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-26 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów