SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MĄKOWARSKO”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000191237
Numer REGON: 092376529
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-27
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-04-20
Sygnatura akt[RDF/377108/22/88]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0923765292004-01-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MĄKOWARSKO”2004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 9112004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina KORONOWO miejscowość LUCIM2004-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość LUCIM nr domu 107A kod pocztowy 86-013 poczta MĄKOWARSKO kraj POLSKA 2016-02-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104 SIERPNIA 1998 R. ZE ZMIANAMI NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 1998 R.2004-01-27 do dziś
209.03.2012 -ZMIANA -UCHWALONO NOWY STATUT2012-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY2012-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWIELGOSZ2004-01-27 do dziś
2. ImionaMAKSYMILIAN MARIAN2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-01-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHROEDER2016-08-03 do dziś
2. ImionaROMAN2016-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2016-08-03 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2016-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJEWSKA2016-08-03 do dziś
2. ImionaANNA2016-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2012-04-05 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2012-04-05 do dziś
335 30 Z PRODUKCJA, GROMADZENIE I DYSTRYBUCJA PARY WODNEJ ORAZ GORĄCEJ WODY DLA CELÓW GRZEWCZYCH, ENERGETYCZNYCH I INNYCH2012-04-05 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-04-05 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-04-05 do dziś
636 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2012-04-05 do dziś
781 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2012-04-05 do dziś
893 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-04-05 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
2data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-19 do dziś
3data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-20 do dziś
4data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
5data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-14 do dziś
6data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
7data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-04-07 do dziś
8data złożenia 15.03.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
9data złożenia 20.03.2013 okres 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-03-27 do dziś
10data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
11data złożenia 18.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
12data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
13data złożenia 08.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-14 do dziś
14data złożenia 22.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
15data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
16data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
17data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
18data złożenia 20.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-19 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-20 do dziś
301.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-14 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-04-07 do dziś
601.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
701.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-03-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-19 do dziś
201.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.2007-04-20 do dziś
301.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-05-19 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-04-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-04-07 do dziś
701.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-04-05 do dziś
801.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-03-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów