„A.G.X.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000191218
Numer REGON: 010207029
Numer NIP: 9511426756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2012-09-11
Sygnatura akt[BY.XIII NS-REJ.KRS/8915/12/810]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010207029 NIP 95114267562012-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.G.X.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 345752004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2012-07-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica GDAŃSKA nr domu 123 nr lokalu 2 kod pocztowy 85-022 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2012-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.10.1991 ROK, DANUTA KOSIM -KRUSZEWSKA NOTARIUSZ, INDYWIDUALNA KANCELARIA NOTARIALNA NR 66 W WARSZAWIE, REP. A -4401/912004-02-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 18 MAJA 2012 R. PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE 02-515 UL. PUŁAWSKA NR 1/13, REP. A NR 1062/2012, ZMIANIE ULEGŁY PARAGRAFY OD 1 DO 21, KTÓRE OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE.2012-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWDOWCZYK2012-09-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200.000,00 ZŁ2012-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2012-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE2012-07-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWDOWCZYK2012-09-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-07-26 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-07-26 do dziś
342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2012-07-26 do dziś
442 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-07-26 do dziś
542 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-07-26 do dziś
643 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-07-26 do dziś
743 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-07-26 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-07-26 do dziś
943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2012-07-26 do dziś
1045 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-26 do dziś
1145 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-26 do dziś
1245 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-26 do dziś
1345 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-07-26 do dziś
1446 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-07-26 do dziś
1546 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2012-07-26 do dziś
1646 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-07-26 do dziś
1746 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2012-07-26 do dziś
1846 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2012-07-26 do dziś
1946 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2012-07-26 do dziś
2046 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2012-07-26 do dziś
2146 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-07-26 do dziś
2247 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-26 do dziś
2347 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-26 do dziś
2447 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2012-07-26 do dziś
2547 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-26 do dziś
2647 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-26 do dziś
2747 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-26 do dziś
2847 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-07-26 do dziś
2947 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-07-26 do dziś
3047 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-07-26 do dziś
3149 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2012-07-26 do dziś
3252 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2012-07-26 do dziś
3352 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-07-26 do dziś
3456 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-07-26 do dziś
3556 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-07-26 do dziś
3656 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2012-07-26 do dziś
3758 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2012-07-26 do dziś
3862 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-07-26 do dziś
3963 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-07-26 do dziś
4063 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-07-26 do dziś
4170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-07-26 do dziś
4271 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-07-26 do dziś
4373 1 REKLAMA2012-07-26 do dziś
4473 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-07-26 do dziś
4574 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-07-26 do dziś
4674 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-26 do dziś
4777 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-26 do dziś
4877 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2012-07-26 do dziś
4977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2012-07-26 do dziś
5078 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-07-26 do dziś
5178 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-07-26 do dziś
5278 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-07-26 do dziś
5381 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2012-07-26 do dziś
5482 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2012-07-26 do dziś
5582 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2012-07-26 do dziś
5682 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-26 do dziś
5795 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2012-07-26 do dziś
5895 21 NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2012-07-26 do dziś
5996 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 11.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 16.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-22 do dziś
3data złożenia 28.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-03-31 do dziś
4data złożenia 22.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-10 do dziś
5data złożenia 20.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-31 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
7data złożenia 07.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-18 do dziś
8data złożenia 21.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-03-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-04-18 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-22 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-03-31 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-04-10 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-31 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-04-18 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów