„LIDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000191170
Numer REGON: 014895517
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2004-01-29
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/24710/3/335]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LIDE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 555142004-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-29 do dziś
2. Adresulica PRZASNYSKA nr domu 16 A nr lokalu 10 kod pocztowy 01-756 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.12.1998 R. PAWEŁ KACZYŃSKI -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SASKA 57, REP. A-8688/98;2004-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROŻYNA2004-01-29 do dziś
2. ImionaCZARYSŁAW JACEK2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102000 ZŁOTYCH2004-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego104000,00 PLN2004-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 PLN2004-01-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROŻYNA2004-01-29 do dziś
2. ImionaCZARYSŁAW JACEK2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRADELLA2004-01-29 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2004-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO I POKREWNE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWE2004-01-29 do dziś
229 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-29 do dziś
333 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2004-01-29 do dziś
434 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP2004-01-29 do dziś
536 PRODUKCJA MEBLI I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ2004-01-29 do dziś
637 ZAGOSPODAROWYWANIA ODPADÓW2004-01-29 do dziś
745 BUDOWNICTWA2004-01-29 do dziś
852 SPRZEDAŻY, OBSŁUGI I NAPRAWY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-01-29 do dziś
952 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-29 do dziś
1055 HOTELI I RESTAURACJI2004-01-29 do dziś
1160 TRANSPORTU, GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I ŁĄCZNOŚCI2004-01-29 do dziś
1215 PRODUKCJI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NAPOJÓW, WYROBÓW TYTONIOWYCH, TKANIN, ODZIEŻY, WYPRAWIANIA I BARWIENIA SKÓR FUTERKOWYCH2004-01-29 do dziś
1363 DZIAŁALNOŚCI WSPIERAJĄCEJ I POMOCNICZEJ DLA TRANSPORTU, DZIAŁALNOŚCI AGENCJI TURYSTYCZNEJ2004-01-29 do dziś
1471 WYNAJEM MASZYN I SPRZĘTU BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIA ARTYKUŁÓW PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO I UŻYTKU DOMOWEGO2004-01-29 do dziś
1572 INFORMATYKI I DZIAŁALNOŚCI POKREWNEJ2004-01-29 do dziś
1674 POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM INTERESÓW, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI PRAWNEJ2004-01-29 do dziś
1792 DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z REKREACJĄ, KULTURĄ, SPORTEM2004-01-29 do dziś
1893 POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2004-01-29 do dziś
1919 PRODUKCJI SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓRY, PRODUKCJI DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA2004-01-29 do dziś
2021 PRODUKCJI MASY CELULOZOWEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2004-01-29 do dziś
2122 DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ; POLIGRAFII I REPRODUKCJI ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-01-29 do dziś
2224 PRODUKCJI CHEMIKALIÓW, WYROBÓW CHEMICZNYCH I WŁOKIEN SZTUCZNYCH2004-01-29 do dziś
2325 PRODUKCJI WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2004-01-29 do dziś
2426 PRODUKCJI WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2004-01-29 do dziś
2528 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów