„EURO-PCB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000191034
Numer REGON: 891132332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2015-04-23
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/1818/15/424]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP8911323322004-01-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EURO-PCB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze 30372004-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość NOWA RUDA2004-01-27 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA RUDA kraj POLSKA 2015-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LISTOPADA 2000 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ PRONIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, REP. A NR 13313/20002004-01-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĄCZKA2004-01-27 do dziś
2. ImionaBERNARD EDWARD2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETROWSKA RĄCZKA2005-03-23 do dziś
2. ImionaWIRGINIA RYSZARDA2005-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)2005-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-01-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĄCZKA2004-01-27 do dziś
2. ImionaBERNARD EDWARD2004-01-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-27 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymNIE2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH2004-01-27 do dziś
237 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2004-01-27 do dziś
351 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2004-01-27 do dziś
451 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-01-27 do dziś
551 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-01-27 do dziś
651 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2004-01-27 do dziś
751 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2004-01-27 do dziś
860 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-01-27 do dziś
960 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-01-27 do dziś
1063 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2004-01-27 do dziś
1170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-27 do dziś
1224 64 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW FOTOGRAFICZNYCH2004-01-27 do dziś
1370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-27 do dziś
1470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-27 do dziś
1571 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2004-01-27 do dziś
1674 40 Z REKLAMA2004-01-27 do dziś
1730 01 Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH2004-01-27 do dziś
1830 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2004-01-27 do dziś
1931 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2004-01-27 do dziś
2031 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-27 do dziś
2124 65 Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-01-27 do dziś
2225 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-01-27 do dziś
2325 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-01-27 do dziś
2427 44 B PRODUKCJA WYROBÓW MIEDZIANYCH W POSTACI PÓŁPRODUKTÓW2004-01-27 do dziś
2528 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2004-01-27 do dziś
2632 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2004-01-27 do dziś
2737 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2004-01-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów