SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRYSZTAŁ”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000190926
Numer REGON: 110166190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-12-06
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/26905/22/362]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 110166190 NIP 56414304872010-11-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KRYSZTAŁ”2004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CHEŁMIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 1642004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat CHEŁMSKI gmina REJOWIEC miejscowość REJOWIEC2017-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość REJOWIEC ulica FABRYCZNA nr domu 6 A kod pocztowy 22-360 poczta REJOWIEC kraj POLSKA 2017-03-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMKRYSTAL@OP.PL2014-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.09.2003 R. PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 1/20032004-02-06 do dziś
205.07.2006 R-§ 5 UST. 1, § 6 UST. 5 PKT 5 I 6, § 6 UST. 8, § 7 UST. 3 I 4, § 8 UST. 3-4, § 9 PKT 5, 6, 7 I 17, § 10 PKT 13, § 13 UST. 2 PKT 9, § 15 UST 4, 5, 7, 8, 9, § 16 UST. 1, 2, 4, 5 I 8, § 18 UST. 10, § 19 UST 1, § 21 UST. 2, § 22, § 26, § 30 UST. 2 I 3, § 34 UST. 1 PKT 2 I 3, TYTUŁ DZIAŁU III, § 45 UST. 2, § 50, § 53, § 70 UST. 1 PKT 2, § 72 UST. 1 I 4, § 73 UST. 1 I PKT 4, § 77 UST. 1, 4, 8, § 79 UST. 2, § 81 UST. 2, 5, 6 I 7, § 83 PKT 12, § 85 UST. 1 I 2, § 87 UST. 1 I 3, § 96 UST. 1 PKT 21, § 102 UST. 2, § 108 UST. 6, § 109 UST. 2, § 114 UST. 3, § 117 UST. 12006-10-11 do dziś
323.05.2007 R. -ZMIENIONO § 80 UST. 1 PKT 1 STATUTU, WYKREŚLONO PKT 1 W § 82 UST. 1 STATUTU2007-07-17 do dziś
421.11.2007: ZMIANY W PARAGRAFACH: 5 UST. 2; 6 UST. 5 PKT 2; 9 PKT 3, PKT 5, PKT 6, PKT 7, PKT 12, PKT 14; 10 PKT 1, PKT 3 DODANO PKT 18; 11 UST. 1 PKT 4, DODANO PKT 5; 12 UST. 2; 13, 13 UST. 2 PKT 2; 15 UST. 3, UST. 4; 16 UST. 7; 17 UST. 2; 19 UST. 1; 20 PKT 3; 24 UST. 1; 25; 27; 28; 30 UST. 1, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6; 33 UST. 2; 34 UST. 1; 40 UST. 1, UST. 2; 44 UST. 1; 45 UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8; 51 UST. 2; 52 UST .1; 64 UST. 1; 68 DODANO UST. 3; 70 UST. 1, 70 UST. 1 PKT 1, PKT 2, PKT 3; 72 UST. 1, UST. 1 PKT 3, UST. 2, UST. 3, 72 PKT 4; 73 UST. 1 PKT 1, PKT 4; 80 UST. 1 PKT 1, & 80 UST. 1, PKT 4, 80 UST. 3; 81 UST. 2; & 84 UST. 3 PKT 3 I 4; 84 UST. 5 I UST. 6; 85 UST. 1 I UST. 3; 90; 91 UST. 1 I UST. 2; 91 UST. 4 I 5; 93; 94; 96 UST. 1 PKT 16; 96 UST. 3; 98; 99 UST. 1; 102 UST. 2; 103 UST. 2 PKT 6; 112 UST. 2; 126. SKREŚLONO: PAR. 46, 47, 48, W 70 UST. 2 I UST. 3; 81 UST. 5 I UST. 7; 82; 85 UST. 2; DZIAŁ VI; 109; 110; 111; 124. DODANO PAR. 40ZE ZN.1; 73 ZE ZNACZKIEM 1; 90 UST. 2; 114 UST. 4. WYRAZY ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI „ZASTĘPUJE SIĘ: WALNE ZGROMADZENIE” UŻYTYMI W ODPOWIEDNIM PRZYPADKU, A WYRAZY ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI UŻYTE ZAMIENNIE Z WALNE ZGROMADZENIE „” SKREŚLA SIĘ; KAŻDORAZOWO UŻYTY WYRAZ PRZEDSATAWICIEL „ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZEM CZŁONEK” UŻYTYM W ODPOWIEDNIM PRZYAPDKU I LICZBIE, A UŻYTY ZAMIENNIE Z WYRAZEM CZŁONEK „W ODPOWIEDNIEJ LICZBIE I PRZYPADKU WYRAZ PRZEDSTAWICIEL” SKREŚLA SIĘ.. NIE DOTYCZY TO PRZEDSTAWICIELI NIELETNICH CZŁONKÓW L PRZEDSTAWICIELI ZW. REW. LUB KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ, CO DOKONANO W PARAGRAFACH: 7 UST 3 I 4; 9 PKT 4 I 8; 15 UST. 4, UST. 5 PKT L I 2; 15 UST. 6 I 7 I 8; 15 UST. 9 PKT L, 2, 3, 4; 16 UST. 7, 8, 10; 81 UST. L, 2, 3, 4; 83 UST. 13; 84 UST. L, 2, 3, 4, 5, 6; 85 UST. 3; 86 UST. L, 2, 3, 5; 87 UST. L, 3; 88 UST. L, 2, 3; 89 UST. L; 91 UST. 2; 92; 93; 96 UST. L PKT 7, 19; 96 UST. 3; 97 UST. 2; 102 UST. 3; 103 UST. 2 PKT 5 I 6; 103 UST. 3; 105 UST. 2 PKT 4; 108 UST. 4; 114 UST. 3; 118; 122; 123 UST. 4.2008-03-25 do dziś
508.06.2012 R. ZMIANA: § 5 UST. 1, § 91 UST. 1 I 2.2012-10-18 do dziś
620.12.2013 R. - ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE STATUTU: § 1UST.2, § 79 UST. 1, § 91 UST. 5, § 102 UST. 1.2014-02-06 do dziś
725.05.2018 R. ZMIENIONO: § 3, § 5, § 6 UST. 1-9; § 7, § 8 UST. 1,2,3,4, § 9 PKT 6,10,11,17, § 10 PKT 1,2,3,4,5,10,16; § 11 PKT A,B; § 11 UST. 3, § 12 UST. 1,2,3,4,5,6, § 13, § 14, § 15, § 18, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 19 UST. 1, § 20 UST. 4, § 20 PKT 3, § 30 UST. 5, § 30 UST. 6, § 31 UST. 1, UST. 4; § 32 UST. 2,3, § 33 UST. 3, § 34 UST. 1,2, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 41 ZE ZNACZKIEM 1, § 42, § 43, § 44 UST. 3, § 45 UST. 2,7,§ 49, § 50, § 51 UST.2, § 52 UST. 3, § 58, § 59 UST. 1 I 2, § 60 UST.1 I 2, § 61 UST. 1 I 2, § 63 UST. 2, § 67, § 70, § 71, § 72 UST. 2, § 73 UST.2, § 73 ZE ZNACZKIEM 1, § 76 UST. 1, § 77 UST.4,8, § 78 UST. 3, § 79 UST. 4, § 80 UST. 4, § 81 UST. 2, § 83 PKT 4, § 90 UST. 2, § 91 UST. 4, § 95, § 96 UST. 1 PKT 11, 16, 20, 21, § 97 UST. 1,2, § 113 UST. 1 PKT 1, § 114 UST. 4, § 126; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARAN2022-12-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAROSŁAW2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU2022-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-06 do dziś
21. NazwiskoMAJEWSKI2004-07-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2004-07-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-07-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-06 do dziś
31. NazwiskoKUSIAK2004-02-06 do dziś
2. ImionaJANINA2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARGOŃSKI2022-07-07 do dziś
2. ImionaKONRAD2022-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJDAN2022-07-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRACOWNIK2022-07-07 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW JACEK2022-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2022-07-07 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAROSŁAW2022-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMOLUK2022-07-07 do dziś
2. ImionaLECH WIESŁAW2022-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKALISIEWICZ2014-02-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2014-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-06 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ WE WSZYSTKICH SPRAWACH.2014-02-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-10-18 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-10-18 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-10-18 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-10-18 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 16.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-22 do dziś
2data złożenia 28.09.2006 okres 01.01.2005 R-31.12.2005 R2006-10-11 do dziś
3data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
4data złożenia 17.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
5data złożenia 20.11.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-05 do dziś
6data złożenia 14.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
7data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
8data złożenia 03.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
9data złożenia 01.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
10data złożenia 16.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
11data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
12data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
13data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
14data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
15data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
16data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R-31.12.2005 R2006-10-11 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-05 do dziś
501.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R-31.12.2005 R2006-10-11 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-05 do dziś
501.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-10-18 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-10-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-11 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-22 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu lub podziale spółdzielni
1
1. Określenie okolicznościPODZIAŁ2008-08-07 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniUCHWAŁA NR 4/2007 Z DNIA 21.11.2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁDZIELNI ZMIENIONA UCHWAŁA NR 3/2008 Z DNIA 20.02.2008 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KRYSZTAŁ” W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 4/2007 NWZ SM „KRYSZTAŁ” Z DNIA 21.11.2007.2008-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów