„ASTIP” A.PAJĄK, M.PAJĄK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000190858
Numer REGON: 013103626
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2019-05-28
Sygnatura akt[RDF/115676/19/298]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-01-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013103626 NIP 53615810442007-05-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTIP” A.PAJĄK, M.PAJĄK SPÓŁKA JAWNA2007-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina SEROCK miejscowość SEROCK2004-01-29 do dziś
2. Adresulica PUŁTUSKA nr domu 53D kod pocztowy 05-140 poczta SEROCK 2005-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.06.1998 R. DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO 20.12.2003 WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ „ASTIP” PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKE JAWNĄ2004-01-29 do dziś
2ANKSEM NR 2 Z DNIA 01.03.2005 ZMIENIONO PKT 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ANKSEM NR 3 Z DNIA 02.03.2005 ZMIENIONO PKT 3 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2005-04-29 do dziś
31.02.2007 R. ZMIANA PKT 1, 3, 4, 5.2007-02-28 do dziś
41.05.2007-PKT 1, 3, 4, 52007-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-01-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW ZWIĄZKU Z OSIĄGNIĘCIEM W DWÓCH KOLEJNYCH LATACH OBOTORYWCH 2002 I 2003 PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW O RÓWNOWARTOŚCI W WALUCIE POLSKIEJ 400000 EURO WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKE JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. WSPÓLNIK ARKADIUSZ PAJĄK PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „ASTIP” I WPISANĄ POD NUMEREM 193 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SEROCKU. WSPÓLNIK SŁAWOMIR TURKIEWICZ PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ „ASTIP” I WPISANĄ POD NUMEREM 1546 W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W SEROCKU.2004-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2004-01-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-01-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-01-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2007-02-28 do dziś
2. ImionaMATEUSZ RAFAŁ2007-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2007-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2007-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2004-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2004-01-29 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2007-02-28 do dziś
2. ImionaMATEUSZ RAFAŁ2007-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2004-01-29 do dziś
252 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-04-29 do dziś
352 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2005-04-29 do dziś
451 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2005-04-29 do dziś
551 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-04-29 do dziś
652 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.01.2012 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2012-02-29 do dziś
2data złożenia 24.01.2012 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2012-02-29 do dziś
3data złożenia 24.01.2012 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-02-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2012-02-29 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2012-02-29 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2012-02-29 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-05-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 28.02.20192019-05-28 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 28.02.20172019-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów