„INTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000190648
Numer REGON: 004771869
Numer NIP: 7821056525
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-11-15
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/27672/22/174]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0047718692004-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 44822004-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-11-15 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. POZNAŃSKIE SADY nr domu 7 kod pocztowy 61-312 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-11-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INTECH.POZNAN.PL2013-03-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INTECH.POZNAN.PL2013-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.1989 R. PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE WE WRZEŚNI, REP. A NR 4240/89. 23.12.2003 R. NOTARIUSZ A.ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 16047/2003, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 20.01.2004 R. NOTARIUSZ A. ADAMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A 544/2004, ZMIENIONO: § 6 I § 13 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-02-04 do dziś
213.05.2010 R., REP. A NR 3451/2010, NOTARIUSZ AGNIESZKA WĄSIEWICZ-SZCZEPAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA WĄSIEWICZ-SZCZEPAŃSKA, ANNA KANTORSKA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 6 I § 142010-07-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIESZYŃSKI2012-11-13 do dziś
2. ImionaJACEK2012-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2016-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIESZYŃSKI2012-11-13 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2012-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.500,00 ZŁ2017-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2014-09-30 do dziś
2. ImionaMAREK2014-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały43 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500,00 ZŁ2016-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2010-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUBOWSKI2014-04-24 do dziś
2. ImionaMAREK2014-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-04-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2014-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIESZYŃSKI2012-04-25 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2012-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-04-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2010-07-19 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-07-19 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-19 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-07-19 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-07-19 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-07-19 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2010-07-19 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-07-19 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R. data złożenia 05.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-04-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 15.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-06 do dziś
3data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
4data złożenia 29.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
5data złożenia 03.04.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-23 do dziś
6data złożenia 26.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-08 do dziś
7data złożenia 10.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
8data złożenia 12.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-02 do dziś
9data złożenia 16.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
10data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
11data złożenia 05.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
12data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
13data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
18data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
19data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 -31.12.20082009-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-02 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-04-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-05-06 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-16 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-04-24 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-04-23 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-08 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-02 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-04-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2008-08-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĄPI POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TO JEST „PROINWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SPÓŁKĘ „INTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 492 § 1 PKT 1 KSH. POŁĄCZENIE PODLEGA REŻIMOWI PRAWNEMU OKREŚLONEMU PRZEPISEM ART. 516 § 1 I § 6 KSH. UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU PODJĄŁ ZARZĄD „INTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DNIA 16 KWIETNIA 2008 R. ORAZ WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „PROINWEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W DNIU 17.04.2008 R. NOTARIUSZ EWA LUDWICZAK WINTER, KANCELARIA NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH REP. A NR 2612/2008.2008-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów