„ARTIMEX” MONIKA WIECZOREK, SŁAWOMIR PODOBAS - SPÓLKA JAWNA

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000190371
Numer REGON: 010122238
Numer NIP: 5320000352
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-05-18
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/18159/21/895]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010122238 NIP 53200003522010-07-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTIMEX” MONIKA WIECZOREK, SŁAWOMIR PODOBAS - SPÓLKA JAWNA2021-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OTWOCKI gmina JÓZEFÓW miejscowość JÓZEFÓW2004-01-26 do dziś
2. Adresulica SŁONECZNA nr domu 15 kod pocztowy 05-410 poczta JÓZEFÓW 2004-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„ARTIMEX” MONIKA WIECZOREK, SŁAWOMIR PODOBAS-SPÓŁKA JAWNA SALON JUBILERSKI CENTRUM HANDLOWE ECHO2021-03-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE2004-01-26 do dziś
3. Adresulica ZAMKOWA nr domu 31 kod pocztowy 95-200 poczta PABIANICE 2004-01-26 do dziś
21. Firma oddziału„ARTIMEX” MONIKA WIECZOREK, SŁAWOMIR PODOBAS- SPÓŁKA JAWNA W JELENIEJ GÓRZE2021-05-18 do dziś
31. Firma oddziału„ARTIMEX” KRZYSZTOF WIECZOREK, SŁAWOMIR PODOBAS - SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE2014-06-28 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2014-06-28 do dziś
3. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica 1 MAJA nr domu 27 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2014-06-28 do dziś
41. Firma oddziału„ARTIMEX” MONIKA WIECZOREK, SŁAWOMIR PODOBAS - SKLEP FIRMOWY W CENTRUM HANDLOWYM „ECHO” ODDZIAŁ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM2021-03-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2020-11-10 do dziś
3. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica AL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 13 nr lokalu 17 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
51. Firma oddziałuARTIMEX MONIKA WIECZOREK, SŁAWOMIR PODOBAS-SPÓŁKA JAWNA SKLEP „CENTRUM ZŁOTA” DOM HANDLOWY „MILENIUM”2021-03-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2021-03-29 do dziś
3. Adresmiejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 16b kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI kraj POLSKA 2021-03-29 do dziś
61. Firma oddziałuARTIMEX MONIKA WIECZOREK SŁAWOMIR PODOBAS SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE SALON JUBILERSKI „ARTIMEX” CENTRUM HANDLOWE TESCO2021-03-29 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIA GÓRA gmina JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2021-03-29 do dziś
3. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 17 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2021-03-29 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.11.2003-UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2004-01-26 do dziś
203.12.2008 R. ZMIANA PAR. 12 UST. 1, DODANY PAR. 15 A.2008-12-30 do dziś
328.11.2013R. - W ZAKRESIE PAR.12 UST.12013-12-09 do dziś
403.12.2020 I. § 2 OTRZYMUJE BRZMIENIE: „FIRMA SPÓŁKI BRZMI” ARTIMEX „MONIKA WIECZOREK, SŁAWOMIR PODOBAS - SPÓŁKA JAWNA. W OBROCIE GOSPODARCZYM WSPÓLNICY MOGĄ POSŁUGIWAĆ SIĘ SKRÓTEM” ARTIMEX” MONIKA WIECZOREK, SŁAWOMIR PODOBAS - SP.J. II. § 6 OTRZYMUJE BRZMIENIE: WSPÓLNICY WNOSZĄ DO SPÓŁKI WKŁADY PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI: 1. MONIKA WIECZOREK - 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH, 2. SŁAWOMIR PODOBAS - 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH. III. § 12 UST. 1 OTRZYMUJE BRZMIENIE: 1. WSPÓLNICY POSTANAWIAJĄ, IŻ UDZIAŁ WSPÓLNIKÓW W ZYSKACH I STRATACH SPÓŁKI WYNOSIĆ BĘDZIE: A) MONIKA WIECZOREK - 50% B) SŁAWOMIR PODOBAS - 50%2021-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-01-26 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH UCHWAŁĄ Z DNIA 27.11.2003 R., WSPÓLNICY SPÓŁKI FIRMA JUBILERSKA „ARTIMEX” KRZYSZTOF WIECZOREK, SŁAWOMIR PODOBAS SPÓŁKA CYWILNA PRZEKSZTAŁCILI SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ: 1. KRZYSZTOF WIECZOREK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA POD NR 5159 2. SŁAWOMIR PODOBAS WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA POD NR 51602004-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-01-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOBAS2004-01-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR RYSZARD2004-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-01-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-01-26 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2021-02-22 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2004-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2021-02-22 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2021-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODOBAS2004-01-26 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR RYSZARD2004-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA-PRZETWÓRSTWO I OBRÓT METALAMI I KAMIENIAMI SZLACHETNYMI ORAZ USŁUGI KOMISOWE-EXPORT, IMPORT2004-01-26 do dziś
251 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-01-26 do dziś
352 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2004-01-26 do dziś
452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA-SPRZEDAŻ DETALICZNA PAMIĄTEK, WYROBÓW RZEMIEŚLNICZYCH2004-01-26 do dziś
547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów