SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, „LOBO”, SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000190307
Numer REGON: 930228980
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2011-10-18
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/14599/11/298]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP9302289802004-03-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, „LOBO”, SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ2004-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 10072004-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-03-30 do dziś
2. Adresulica MOKRZAŃSKA nr domu 24 C kod pocztowy 54-020 poczta WROCŁAW 2004-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1NOWY JEDNOLITY STATUT ZATWIERDZONY NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 06.12.2003 R.2004-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBANAŚ2004-10-08 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2004-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-10-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-08 do dziś
21. NazwiskoBORISSOW2004-10-08 do dziś
2. ImionaBRONISŁAWA AGNIESZKA2004-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-10-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-08 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSIECKA2004-03-30 do dziś
2. ImionaANIELA2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZAKOWSKI2004-03-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON480620048762004-03-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRACHNIO2004-03-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2004-03-30 do dziś
2. ImionaJERZY RYSZARD2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOCHACKI2004-03-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZAKOWSKA2004-03-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON500905084462004-03-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARUCHA2004-03-30 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2004-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU2004-03-30 do dziś
245 21 A BUDOWANIE URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ OBIEKTÓW REKREACYJNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH BUDOWANIE I NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH2004-03-30 do dziś
345 21 A TWORZENIE WŁASNYCH ZAKŁADÓW REMONTOWO-BUDOWLANYCH NA WEWNĘTRZNYM ROZRACHUNKU2004-03-30 do dziś
492 31 F PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ; ŚWIETLICE, KLUBY, CZYTELNIE, BIBLIOTEKI, I.T.P.2004-03-30 do dziś
591 33 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM PRZY BUDOWIE DOMÓW MIESZKALNYCH2004-03-30 do dziś
670 20 Z WYNAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2004-03-30 do dziś
770 12 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2004-03-30 do dziś
874 14 A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH2004-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 17.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-08-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów