SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CEGIEŁKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000190181
Numer REGON: 550000474
Numer NIP: 7581039130
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-02-18
Sygnatura akt[RDF/369299/22/739]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 550000474 NIP 75810391302008-04-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CEGIEŁKA”2004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS-3842004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA2004-01-23 do dziś
2. Adresulica MARII KORZENIOWSKIEJ nr domu 11 kod pocztowy 07-410 poczta OSTROŁĘKA 2004-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 16 GRUDNIA 1985 R. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. UCHYLIŁA DOTYCHCZASOWY STATUT I UCHWALIŁA NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2004-01-23 do dziś
220.12.2007 R. -ZMIENIONO § § 11, 13, 15, 31, 36, 37, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 54; DODANO § § 31 (1), 31 (2), 31 (3), 32 (1), 51 (1), 52 (2), 52 (3), 52 (4), 712008-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKACZMARCZYK2012-03-02 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2012-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-02 do dziś
21. NazwiskoSIĘDA2012-03-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2012-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2012-03-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWITOŃ2016-07-20 do dziś
2. ImionaANNA2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZUZY2016-07-20 do dziś
2. ImionaMARIANNA2016-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNY2014-10-08 do dziś
2. ImionaEWELINA2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBOWSKI2014-10-08 do dziś
2. ImionaARTUR2014-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALIŃSKI2012-03-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2012-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z PROWADZENIE EKSPLOATACJI PRZEJĘTYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I GARAŻY ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2016-07-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU.2016-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-20 do dziś
2data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-20 do dziś
3data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
4data złożenia 11.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-11 do dziś
5data złożenia 26.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-26 do dziś
6data złożenia 26.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
7data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-11 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-02-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów