SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRZEZINA”

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000190168
Numer REGON: 000994130
Numer NIP: 7981024646
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-03-12
Sygnatura akt[RDF/584777/24/558]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000994130 NIP 79810246462007-09-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BRZEZINA”2004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU nr w rejestrze 4802004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat BIAŁOBRZESKI gmina BIAŁOBRZEGI miejscowość BIAŁOBRZEGI2004-01-23 do dziś
2. Adresulica ŻEROMSKIEGO nr domu 51 kod pocztowy 26-800 poczta BIAŁOBRZEGI 2004-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu120.07.1982 R. 26.06.2003 R. -UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2004-01-23 do dziś
2UCHWAŁA NR 8/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 30.11.2007 R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU ORAZ UCHWAŁA NR 6/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.03.2008 R. O ZMIANIE PAR. 86, PAR. 89, PAR. 90 UST. 3, PAR. 100, DODANO: PAR. 90 (1)2008-04-04 do dziś
329.06.2018 R. - UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI I PRZYJĘTO JEGO NOWE BRZMIENIE.2019-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJASIK2023-12-06 do dziś
2. ImionaMAREK2023-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-06 do dziś
21. NazwiskoKLICH CHARICKA2023-11-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2023-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-11-17 do dziś
31. NazwiskoCĄKAŁA2022-08-29 do dziś
2. ImionaJÓZEF ANDRZEJ2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-08-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚLA2023-07-20 do dziś
2. ImionaDAWID2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOT2023-07-20 do dziś
2. ImionaHUBERT2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2023-07-20 do dziś
2. ImionaKAROLINA KAMILA2023-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2004-01-23 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MAREK2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI, NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU I PPRZEZNACZENIA, A TAKŻE NIERUCHOMOŚCIAMI WYODRĘBNIONYMI, KTÓRYCH WŁASNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY NABYLI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI2019-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI ANI JEJ CZŁONKÓ W NA PODSTAWIE UMÓW ZAWARTYCH Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI2019-01-24 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GARAŻY WIELOSTANOWISKOWYCH2019-01-24 do dziś
343 99 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ2019-01-24 do dziś
490 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ2019-01-24 do dziś
568 20 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2019-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2002 R. data złożenia 22.12.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1 STYCZNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2002 R.2004-01-23 do dziś
2data złożenia 12.09.2007 okres 2004 R.2007-10-11 do dziś
3data złożenia 12.09.2007 okres 2005 R.2007-10-11 do dziś
4data złożenia 12.09.2007 okres 2006 R.2007-10-11 do dziś
5data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
7data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
8data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
9data złożenia 12.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 01.01.20242024-03-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2002 R.2004-01-23 do dziś
22004 R.2007-10-11 do dziś
32005 R.2007-10-11 do dziś
42006 R.2007-10-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2002 R.2004-01-23 do dziś
22004 R.2007-10-11 do dziś
32005 R.2007-10-11 do dziś
42006 R.2007-10-11 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów