CTL - CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ - LASERINSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000190106
Numer REGON: 012081207
Numer NIP: 5270104344
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-12-30
Sygnatura akt[RDF/365600/21/991]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0120812072004-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTL -CENTRUM TECHNIKI LASEROWEJ LASERINSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 289662004-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-23 do dziś
2. Adresulica WIOSNY LUDÓW nr domu 49 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 21.09.1991 R. PRZEZ ZOFIĘ KRYSIK NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ NR 57 W WARSZAWIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 12/14, REP. A NR 2236/91 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 20.12.2003 R. PRZEZ ROBERTA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. DŁUGIEJ 31, REP. A NR 32420/2003; PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2004-01-23 do dziś
227.10.2011 R., NOTARIUSZ MARZENA GAWRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 10838/2011 ZMIENIONO § 4, § 6 UST. 3 I UST. 4, § 9 UST. 22011-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKORA2004-01-23 do dziś
2. ImionaLUDWIK JERZY2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 853 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.835.000,00 ZŁOTYCH2007-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-09-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5853000,00 ZŁ2007-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport190000,00 PLN2004-01-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2004-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOKORA2004-01-23 do dziś
2. ImionaLUDWIK JERZY2004-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2011-12-14 do dziś
226 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2011-12-14 do dziś
328 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-14 do dziś
432 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2011-12-14 do dziś
533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-12-14 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-12-14 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-14 do dziś
885 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-12-14 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-14 do dziś
1072 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-09-14 do dziś
3data złożenia 24.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-26 do dziś
4data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
5data złożenia 03.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-05 do dziś
6data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
7data złożenia 05.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
8data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
9data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
10data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
11data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 02.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-02 do dziś
13data złożenia 23.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-23 do dziś
14data złożenia 30.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-10-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-05 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-10-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-10-05 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-02 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów