IP COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000189981
Numer REGON: 432690645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2014-03-28
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/43127/13/801]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP4326906452005-03-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaIP COMMUNICATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 49342004-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-12-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WILCZA nr domu 31 nr lokalu 1A kod pocztowy 00-544 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY Z DNIA 2.11.2000 R. SPISANY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZED NOTARIUSZEM JADWIGĄ PLUTA, REP. A 3447/00. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY Z DNIA 8.01.2004 R. SPISANY W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZED NOTARIUSZEM JADWIGĄ PLUTA REP. 138/04 POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.2004-01-22 do dziś
202.03.2005 R., NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 3719/05 -UCHWAŁA O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI § 2, § 3, § 9, § 18 USTĘP 2.2005-03-14 do dziś
323.08.2006 R., REP. A NR 643/2006, NOTARIUSZ BERENIKA GABRYŚ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 7, PAR. 10 UST. 2, PAR. 11, PAR. 14 UST. 2, 3, 4, PAR. 15 UST. 3, PAR. 18 UST. 2, PAR. 19 I PAR. 20 UST. 3; DODANO W PAR. 10 USTĘPY 3, 4 I 5, W PAR. 11 UST. 2 I 3, W PAR. 14 USTĘPY 5 I 6, W PAR. 15 USTĘP 4, W PAR. 19 USTĘP 2.2006-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVX TECHNOLOGY LIMITED2005-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2006-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻBIKOWSKI2006-12-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ EDWIN2006-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.500,00 ZŁ2006-12-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB WICEPREZES I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2006-12-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI, NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.2006-12-08 do dziś
255 HOTELE I RESTAURACJE2006-12-08 do dziś
364 POCZTA I TELEKOMUNIKACJA2006-12-08 do dziś
465 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO -RENTOWYCH.2006-12-08 do dziś
570 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-12-08 do dziś
671 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-12-08 do dziś
772 INFORMATYKA2006-12-08 do dziś
874 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.2006-12-08 do dziś
980 EDUKACJA2006-12-08 do dziś
1051 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI.2006-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.11.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów