EMZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000189464
Numer REGON: 015656335
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-29
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2005-11-22
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/27619/5/62]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-29 do dziś
2. Adresulica AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA nr domu 83 kod pocztowy 01-242 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2004-01-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.01.2004 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ANNY CHEŁSTOWSKIEJ PRZY UL. OPACZEWSKIEJ 43 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 197/2004.2004-01-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE2004-01-29 do dziś
2. ImionaTHU HA2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW, PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKI2004-01-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MAREK2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW, PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZELA2004-01-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 48 (CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW, PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2004-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2004-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-01-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLE2004-01-29 do dziś
2. ImionaTHU HA2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZELA2004-01-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJEWSKI2004-01-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MAREK2004-01-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-01-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-01-29 do dziś
251 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU2004-01-29 do dziś
351 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2004-01-29 do dziś
451 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2004-01-29 do dziś
552 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-01-29 do dziś
652 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-01-29 do dziś
752 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2004-01-29 do dziś
852 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-01-29 do dziś
952 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2004-01-29 do dziś
1052 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2004-01-29 do dziś
1152 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-29 do dziś
1250 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA2004-01-29 do dziś
1374 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-01-29 do dziś
1474 40 Z REKLAMA2004-01-29 do dziś
1574 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-29 do dziś
1650 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-01-29 do dziś
1750 4 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2004-01-29 do dziś
1850 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-01-29 do dziś
1951 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2004-01-29 do dziś
2051 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2004-01-29 do dziś
2151 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU2004-01-29 do dziś
2251 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 03.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-11-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów