SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAŁTYK” W DARŁOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000189124
Numer REGON: 000485530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-11-03
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/4708/22/207]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004855302004-01-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAŁTYK” W DARŁOWIE2004-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ REJESTROWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 2592004-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina DARŁOWO miejscowość DARŁOWO2004-01-20 do dziś
2. Adresulica WYSPIAŃSKIEGO nr domu 23 kod pocztowy 76-150 poczta DARŁOWO 2004-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.06.1996 R.; 11.06.2003 R. ZMIANA PAR. 4-171; 11.12.2003 R. TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-01-20 do dziś
226.05.2006 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 29, 38, 44, 49, 52, 53, 54, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 91, 92, 98, 102, 105, 106, 108, 110, 116, 117, 118, 119, 127, 128, 129, 134, 135, 137, 141, 151, 153, 155, 160, 162, 165, 166 I 168 STATUTU.2006-06-30 do dziś
330.11.2007 R., UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR II/2007 ZMIANY BRZMIENIA PAR.: 4, 5, 6, 7, 8, 9-16. SKREŚLA SIĘ PAR. 19-32, A DODAJE SIĘ W ICH MIEJSCE NOWE PAR. 19-41, PAR. 33 STAJE SIĘ PAR. 42. SKREŚLA SIĘ PAR. 34-43 A W ICH MIEJSCE DODAJE SIĘ PAR. 43-48, PAR. 44 STAJE SIĘ PAR. 49 W NOWYM BRZMIENIU, PAR. 45 STAJE SIĘ PAR. 50, A PAR. 46-48 STAJĄ SIĘ PAR. 51-53. ROZDZIAŁ 5 OTRZYMUJE NOWY TYTUŁ I BRZMIENIE. SKREŚLA SIĘ PAR. 49-51. ZMIANA TYTUŁU DZIAŁU V. PAR. 54 STAJE SIĘ PAR. 64 W NOWYM BRZMIENIU, PAR. 55-57 OZNACZA SIĘ JAKO PAR. 65-67, A PAR. 58-59 STAJĄ SIĘ PAR. 68-69. DODAJE SIĘ PAR. 70-72. PAR. 60-61 STAJĄ SIĘ PAR. 73-74. PAR. 62 OTRZYMUJE NR PAR. 75 I ZMIENIONE BRZMIENIE. PAR. 63 OTRZYMUJE NR PAR. 76 ROZDZIAŁ 2 PAR. 77-83 OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE. ROZDZIAŁ 3 ZMIENIA NAZWĘ. PAR. 80 OTRZYMUJE NR PAR. 84 I ZMIENIA BRZMIENIE. PAR. 81 STAJE SIĘ PAR. 85, PAR. 82 STAJE SIĘ PAR. 86, PAR. 83 STAJE SIĘ PAR. 87 W NOWYM BRZMIENIU, PAR. 84 STAJE SIĘ PAR. 88, PAR. 85-100 STAJĄ SIĘ PAR. 84-104 I ZMIENIONE BRZMIENIE, PAR. 101 STAJE SIĘ PAR. 105, PAR. 102 STAJE SIĘ PAR. 106 I OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, PAR. 103 STAJE SIĘ PAR. 107, PAR. 104-107 STAJĄ SIĘ PAR. 108-111, ROZDZIAŁ 1 W DZIALE III ZMIENIA NAZWĘ, PAR. 108 STAJE SIĘ PAR. 112 W NOWYM BRZMIENIU, PAR. 109 STAJE SIĘ PAR. 113 W NOWYM BRZMIENIU, SKREŚLA SIĘ PAR. 110, PAR. 111 OTRZYMUJE NR 114, DODAJE SIĘ PAR. 115-119, PAR. 112 STAJE SIĘ PAR. 120, PAR. 113-146 SKREŚLA SIĘ. ROZDZIAY 2 I 3 W DZIALE III PAR. 121-132 OTRZYMUJĄ NOWE TYTUŁY I NOWĄ TREŚĆ. PAR. 124-146 ZMIANA NUMERACJI NA PAR. 133-148 I ZM. BRZMIENIA. PAR. 147-154 ZMIANA NUMERACJI NA PAR. 149-156 I ZMIANA BRZMIENIA. DODANO PAR. 157-159, ZMIANA PAR. 155, 156. DODAJE SIĘ PAR. 157-159, PAR. 155 STAJE SIĘ PAR. 160 W NOWYM BRZMIENIU, DODAJE SIĘ PAR. 161, PAR. 156-159 STAJĄ SIĘ PAR. 162-165, PAR. 160 STAJE SIĘ PAR. 166 W NOWYM BRZMIENIU. PAR. 161-168 STAJĄ SIĘ PAR. 167-174 W NOWYM BRZMIENIU. CZĘŚĆ III ZMIANA BRZMIENIA I NUMERACJI NA PAR. 175-180.2007-12-19 do dziś
419.06.2010 R. ZMIANA § §: 6, 7, 10, 13, 14, 15, 33, 43, 50, 62, 157, 160, 166, 169, 171, 177, 180, SKREŚLONO § 173 I ROZDZIAŁ V ZAWIERAJĄCY § 174, DODANO § 6A ORAZ TREŚĆ: „HISTORIA STATUTU, JEGO ZMIANY I REJESTRACJA”.2010-07-15 do dziś
518.06.2011 R., ZMIANA § 14, § 128;2011-07-06 do dziś
613.06.2015 R., ZMIANA §16 UST.12015-07-15 do dziś
723.06.2018R. - DOKONANO ZMIAN: §6A; W DZIALE II ZMIENIA SIĘ TYTUŁ ROZDZ.1 A DOTYCHCZASOWE NUMERY ROZDZIAŁÓW 1.I 2. STAJĄ SIĘ NR 2.I 3.;§§7-16,§17,§20 UST.1 I §23; W §28 UST.3-5, §29,§30,§32 UST.4 I §33 UST.5 I 6,§41 I §43 UST.4, §45 UST.1 PKT.6) I 8),§46 UST.1, W §49 UST.2-8 STAJĄ SIĘ UST.1-7,§50 UST.2 PKT.1),4),6)I 14), §54 UST.1 I 2; NADAJE SIĘ NOWĄ TREŚĆ SKREŚLONEMU §56, §61, §62 UST.1, §64, §65 UST.1, §66, §67, §69, §70 I §71, §74, §75, §76, §77 UST.5, §80, §83, §84, §85 UST.2, §87, §88, §91, §93, §94, §97 I §99 UST.2, §106, §109, §112 UST.3, §113 UST.1 I 2, §115, §118, §119, §120, §121, §122 I §123, §125, §126, §128, §141 UST.2, §144, §147, §148, §149, §150, §151 I §153, §156 UST.2, §159 UST.1 I §160,§162 UST.1-3, §166, §167 UST.3, §172 UST.1; DODANO: §28 UST.6 I 7, §45 UST. 1 PKT.11 A, §52 UST.3, §57 UST.2, §156 A; SKREŚLONO: §18, §40, §49 UST.1, §68, §72, §73, §105, §124, §127, §154, §162 UST.4, §167 UST.2, §175;2018-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM.2004-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSUROWIEC2015-09-22 do dziś
2. ImionaJERZY2015-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-22 do dziś
21. NazwiskoBIAŁK2011-12-09 do dziś
2. ImionaZOFIA TERESA2011-12-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2011-12-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-09 do dziś
31. NazwiskoKOZAK2008-08-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2008-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-08-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWSKI2022-11-03 do dziś
2. ImionaZENON ALFRED2022-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTYCZEŃ2022-11-03 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ WIESŁAW2022-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALAMA2017-06-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ STEFAN2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARYNIAK2017-06-27 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKA2017-06-27 do dziś
2. ImionaJADWIGA ZOFIA2017-06-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIELSKA2022-11-03 do dziś
2. ImionaGUSTAWA ROMUALDA2022-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-03 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2022-11-03 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KAZIMIERA2022-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-15 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-07-15 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-07-15 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-07-15 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-07-15 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-07-15 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-15 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-15 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 31.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
3data złożenia 08.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
6data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
13data złożenia 04.07.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 28.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-28 do dziś
18data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
19data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-21 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-21 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
301.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-30 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-12 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów