SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOPOL”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000189109
Numer REGON: 001111262
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-10-08
Sygnatura akt[RDF/438826/22/171]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0011112622004-01-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOPOL”2004-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S 5782004-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-01-19 do dziś
2. Adresulica ELIZY ORZESZKOWEJ nr domu 47 nr lokalu 11 kod pocztowy 50-311 poczta WROCŁAW 2004-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.1996 R. 20.11.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2004-01-19 do dziś
213.12.2007 R., NOWY TEKST STATUTU.2008-12-19 do dziś
321.06.2012 R., UCHYLONO STATUT W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2012-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z OSOBĄ PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONĄ (PEŁNOMOCNIKIEM)2004-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWĘDZICHA2004-01-19 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA MARIA2004-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-19 do dziś
21. NazwiskoMACIEJEWSKI2004-01-19 do dziś
2. ImionaANTONI2004-01-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-01-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUCNAL2019-08-02 do dziś
2. ImionaTERESA BARBARA2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2019-08-02 do dziś
2. ImionaKINGA ANNA2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBATOR2016-08-16 do dziś
2. ImionaEDWARD2016-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALESZEWSKA2016-08-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JADWIGA2016-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPITURA2019-08-02 do dziś
2. ImionaMARIA ANTONINA2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-04-27 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-04-27 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-04-27 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-04-27 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-04-27 do dziś
694 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-04-27 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-04-27 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
2data złożenia 01.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
3data złożenia 27.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
4data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-02 do dziś
5data złożenia 13.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2010-01-13 do dziś
6data złożenia 05.11.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-07 do dziś
7data złożenia 08.11.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-14 do dziś
8data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
9data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
10data złożenia 01.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
11data złożenia 10.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
12data złożenia 05.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
13data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
19data złożenia 02.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-02 do dziś
20data złożenia 08.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2010-01-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-07 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-14 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-17 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-30 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-02 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2010-01-13 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-07 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-14 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-24 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów