SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BARBARA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000188849
Numer REGON: 931587823
Numer NIP: 8961000270
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-10-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/24149/22/300]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 931587823 NIP 89610002702007-07-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „BARBARA”2004-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S9422004-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-01-19 do dziś
2. Adresulica ŚW.MIKOŁAJA nr domu 30/31 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-136 poczta WROCŁAW 2004-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.09.1995 R. W DNIU 17.11.2003 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW UCHWALIŁO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2004-01-19 do dziś
221 CZERWCA 2004 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW DOKONAŁO UCHWAŁĄ NR 5/2004 ZMIAN STATUTU W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: W § 31 SKREŚLONO UST. 2, W § 35 W UST. 1 DOPISANO NOWE ZDANIE, W § 36 DOPISANO NOWE ZDANIE, § 63 OTRZYMAŁ NOWĄ TREŚĆ.2004-07-29 do dziś
3W DNIU 26.11.2007 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW UCHWALIŁO NOWY STATUT2008-02-27 do dziś
406.06.2016 R. - SKREŚLONO PKT.4 W § 61 STATUTU SM.2016-06-29 do dziś
517.06.2019 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW UCHWALIŁO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2019-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM2008-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMADERA2020-07-21 do dziś
2. ImionaEWA2020-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2020-07-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-21 do dziś
21. NazwiskoKOKOT2014-03-05 do dziś
2. ImionaBOGDAN2014-03-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-03-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-07-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPSKI2022-10-07 do dziś
2. ImionaMAREK2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARSKI2019-07-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ STAAFAN2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOŹDZIAK2019-07-26 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2019-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-03-10 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-03-10 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-03-10 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-03-10 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-03-10 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKREACJĄ I SPORTEM2020-03-10 do dziś
790 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2020-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
2data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
3data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
4data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
6data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
7data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
8data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
9data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
10data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
13data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
14data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-31 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-16 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-20 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-19 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów