BUDEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000188697
Numer REGON: 350058770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2019-04-04
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/9884/19/647]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP3500587702004-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEX INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2006-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 44622004-01-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2006-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica AL. POKOJU nr domu 84 kod pocztowy 31-564 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2006-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 26.11.1992 R. KANCELARIA ELŻBIETA DUDKOWSKA-WAWRZYCKA W KRAKOWIE, UL. ŚW. FILIPA 5/5 REP. A NR 3137/92 24.09.2003 R. -KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR LEWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH NR 207 -ZMIANA: USTĘP III, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI2004-01-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 CZERWCA 2006 R., NOTARIUSZ PIOTR LEWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH NR 470, REPERTORIUM A NR 8212/2006 ZMIANA PKT III2006-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAUXILIUM CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA2005-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3512758482005-10-10 do dziś
4. Numer KRS0000226365 2005-10-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 26 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600, - ZŁ2005-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-10-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 PLN2004-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy111 20 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2004-01-26 do dziś
226 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2004-01-26 do dziś
328 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-01-26 do dziś
429 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-26 do dziś
545 BUDOWNICTWO2004-01-26 do dziś
651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-01-26 do dziś
752 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-26 do dziś
874 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2004-01-26 do dziś
974 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2006 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-06-29 do dziś
2data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-12 do dziś
3data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-06-30 do dziś
4data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-06-30 do dziś
5data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-06-30 do dziś
6data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-06-30 do dziś
7data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-30 do dziś
8data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-30 do dziś
9data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-30 do dziś
10data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-06-30 do dziś
11data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-30 do dziś
12data złożenia 22.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
13data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji19.06.2006 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19 LIPCA 2006 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUMA NR 8212/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W LISZKACH NR 470, NOTARIUSZ MGR PIOTR LEWICKI2006-08-21 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W LIKWIDACJI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2006-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów