SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOPERNIK”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000188642
Numer REGON: 001404372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-11-14
Sygnatura akt[RDF/457769/22/1]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0014043722004-02-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOPERNIK”2004-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W SZCZECINIE nr w rejestrze 22712004-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2004-02-09 do dziś
2. Adresulica PLAC DZIECKA nr domu 12 kod pocztowy 70-241 poczta SZCZECIN 2004-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.06.1995 R.2004-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES, LUB TEŻ DWIE OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONE (PEŁNOMOCNICY)2004-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRACŁAWSKI2004-02-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ BOGUSŁAW2004-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.07.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-08-11 do dziś
2data złożenia 28.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
3data złożenia 18.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-20 do dziś
4data złożenia 10.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
5data złożenia 20.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-31 do dziś
6data złożenia 30.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-22 do dziś
7data złożenia 20.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-26 do dziś
8data złożenia 20.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-09-06 do dziś
9data złożenia 09.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-22 do dziś
10data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
12data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
13data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-30 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20data złożenia 07.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-07 do dziś
21data złożenia 14.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-08-11 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-20 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-31 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-22 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-26 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-09-06 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-07 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-08-11 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-20 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-31 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-12-22 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-26 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102012-09-06 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-07 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów