„HI-FI I MUZYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000188544
Numer REGON: 013107311
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350313/21/534]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 013107311 NIP 52721590712012-05-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HI-FI I MUZYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 541482004-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-20 do dziś
2. Adresulica BLOKOWA nr domu 24 kod pocztowy 03-641 poczta WARSZAWA 2005-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 3 CZERWCA 1998 ROKU PRZED NOTARIUSZEM MIROSŁAWĄ STACHYRĄ, NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, (REPERTORIUM A NR 4335/98). ZMIANA AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 22 GRUDNIA 2003 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ SOTA W WARSZAWIE (REPERTORIUM A -NR 18129/2003); ZMIENIONO: PAR. 7, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 272004-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKI2004-01-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAMIL2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 47 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.500 (DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2004-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIEKLIŃSKI2004-01-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 38 (TRZYDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.000 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOS2004-01-20 do dziś
2. ImionaJACEK DARIUSZ2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2004-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125200,00 PLN2004-01-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRYJECKI2004-01-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAMIL2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaĆWIEKLIŃSKI2004-01-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZLONEK ZARZĄDU2004-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁOS2004-01-20 do dziś
2. ImionaJACEK DARIUSZ2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2004-01-20 do dziś
251 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-01-20 do dziś
352 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-20 do dziś
460 TRANSPORT LĄDOWY2004-01-20 do dziś
574 14 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ I RACHUNKOWO-KSIĘGOWEJ2004-01-20 do dziś
693 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2004-01-20 do dziś
772 INFORMATYKA2004-01-20 do dziś
864 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2004-01-20 do dziś
992 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2004-01-20 do dziś
1055 HOTELE I RESTAURACJE2004-01-20 do dziś
1115 9 PRODUKCJA NAPOJÓW2004-01-20 do dziś
1263 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2004-01-20 do dziś
1345 BUDOWNICTWO2004-01-20 do dziś
1470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2012 okres ROK 20062012-05-11 do dziś
2data złożenia 07.05.2012 okres ROK 20072012-05-11 do dziś
3data złożenia 07.05.2012 okres ROK 20082012-05-11 do dziś
4data złożenia 07.05.2012 okres ROK 20092012-05-11 do dziś
5data złożenia 07.05.2012 okres ROK 20102012-05-11 do dziś
6data złożenia 11.07.2012 okres 20112012-07-27 do dziś
7data złożenia 27.06.2013 okres 20122013-07-11 do dziś
8data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
9data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
15data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20062012-05-11 do dziś
2ROK 20072012-05-11 do dziś
3ROK 20082012-05-11 do dziś
4ROK 20092012-05-11 do dziś
5ROK 20102012-05-11 do dziś
620112012-07-27 do dziś
720122013-07-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20062012-05-11 do dziś
2ROK 20072012-05-11 do dziś
3ROK 20082012-05-11 do dziś
4ROK 20092012-05-11 do dziś
5ROK 20102012-05-11 do dziś
620112012-07-27 do dziś
720122013-07-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów