„DO-CENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000188498
Numer REGON: 192636602
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-02-12
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/15041/20/49]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP1926366022004-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DO-CENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS nr w rejestrze 68202004-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość BRWINÓW2021-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BRWINÓW ulica UL. PEDAGOGICZNA nr domu 22 kod pocztowy 05-840 poczta BRWINÓW kraj POLSKA 2021-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.10.1991, NOTARIUSZ JANINA TYSZER PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNEJ W GDAŃSKU REPERTORIUM A NR 11871/91; ZMIANY: PAR. 6, PAR. 9, PAR. 10 -30.12.2003 ANNA DERMONT NOTARIUSZ W GDYNI, REPERTORIUM A NR 15540/20032004-01-16 do dziś
201.03.2007, REPERTORIUM A NUMER 166/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI NOTARIUSZ ANNY DERMONT, ZMIENIONO PAR. 9 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI ORAZ PAR. 10 TEGO AKTU2007-04-27 do dziś
301.09.2020 R., REPERTORIUM A NR 2503/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK, UCHYLONO TREŚĆ UMOWY I UCHWALONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY, 30.10.2020 R., REP. A NR 3271/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, NOTARIUSZ MACIEJ WOŹNIAK, UCHWALENIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.2021-02-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENYSZYN2004-01-16 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2004-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENYSZYN2021-02-12 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2021-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2021-02-12 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2021-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ2021-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZYK2021-02-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TOMASZ2021-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ2021-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-12 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYCHOL2021-02-12 do dziś
2. ImionaJAN DARIUSZ2021-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500,00 ZŁ2021-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego292500,00 ZŁ2021-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYCHOL2021-02-12 do dziś
2. ImionaJAN DARIUSZ2021-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSENYSZYN2004-01-16 do dziś
2. ImionaJOANNA2004-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2021-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-12 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2021-02-12 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-12 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2021-02-12 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-12 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2021-02-12 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-02-12 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-02-12 do dziś
973 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2006 okres 2005 ROK2006-09-07 do dziś
2data złożenia 30.05.2006 okres 2004 ROK2006-09-07 do dziś
3data złożenia 12.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
4data złożenia 28.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
5data złożenia 31.03.2009 okres ZA 2008 R.2009-05-12 do dziś
6data złożenia 24.03.2010 okres 2009 R.2010-06-14 do dziś
7data złożenia 30.03.2012 okres ZA 2011 ROK2012-04-17 do dziś
8data złożenia 19.03.2013 okres 2012 ROK2013-04-10 do dziś
9data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
10data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
12data złożenia 23.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
13data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-06-07 do dziś
14data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
15data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-09-07 do dziś
22004 ROK2006-09-07 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
5ZA 2008 R.2009-05-12 do dziś
62009 R.2010-06-14 do dziś
7ZA 2011 ROK2012-04-17 do dziś
82012 ROK2013-04-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-09-07 do dziś
22004 ROK2006-09-07 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-04-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
5ZA 2008 R.2009-05-12 do dziś
62009 R.2010-06-14 do dziś
7ZA 2011 ROK2012-04-17 do dziś
82012 ROK2013-04-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.01.20172019-06-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów