A.I. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000188008
Numer REGON: 010972362
Numer NIP: 5261029838
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-20
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/432381/22/978]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010972362 NIP 52610298382008-07-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.I. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 433812004-01-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PŁOCKA nr domu 5A kod pocztowy 01-231 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1PODSTAWA WPISU: AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MIROSŁAWA STACHYRY W DNIU 1995.03.02, REP. A -3357/95 ZMIANY NIEZAREJESTROWANE: AKT NOTARIALNY -SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ PIOTR MACIEJKO W DNIU 2003.12.19, REP. A -3283/2003, ZMIANY W PARAGRAFACH: 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 21 UMOWY SPÓŁKI2004-01-20 do dziś
207.12.2009 R., REP. A NR 2531/2009, NOTARIUSZA PIOTR MACIEJKO K.N. W WARSZAWIE, § 7 UMOWY SPÓŁKI2010-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIARA2004-01-20 do dziś
2. ImionaPIOTR MICHAŁ2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000 ZŁOTYCH2022-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŹWIAREK2022-01-05 do dziś
2. ImionaKATARZYNA KINGA2022-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 ZŁOTYCH2022-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego201000,00 PLN2004-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
12. ImionaPIOTR MICHAŁ2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-01-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUSZEWSKI2004-01-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANDRZEJ2004-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-20 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK2004-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIARA2004-01-20 do dziś
4. Numer KRSCZLONEK2004-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2010-02-18 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-18 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-02-18 do dziś
452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2010-02-18 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2010-02-18 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-02-18 do dziś
782 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-02-18 do dziś
882 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2010-02-18 do dziś
985 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-02-18 do dziś
1070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2015-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
2data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
3data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2007-31.12.20072013-09-09 do dziś
4data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-09-09 do dziś
5data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-09-09 do dziś
6data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-09 do dziś
7data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
8data złożenia 20.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
9data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
10data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
11data złożenia 15.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
12data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
13data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
14data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
15data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072013-09-09 do dziś
401.01.2008-31.12.20082013-09-09 do dziś
501.01.2009-31.12.20092013-09-09 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2010 -31.12.20102011-09-15 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072013-09-09 do dziś
401.01.2008-31.12.20082013-09-09 do dziś
501.01.2009-31.12.20092013-09-09 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-09-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów