FIRMA HANDLOWA WALOR A.NOWAK, W.FRYC SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000187911
Numer REGON: 690276727
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-05-09
Sygnatura akt[RDF/485948/23/621]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2004-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP6902767272004-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA WALOR A.NOWAK, W.FRYC SPÓŁKA JAWNA2004-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat KOLBUSZOWSKI gmina KOLBUSZOWA miejscowość KOLBUSZOWA2004-01-14 do dziś
2. Adresulica HANDLOWA nr domu 3 kod pocztowy 36-100 poczta KOLBUSZOWA kraj POLSKA 2004-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.02.1994 R.- UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZMIENIONA W TRYBIE ART. 26 K.S.H. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.12.2003 R. NA UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ.2004-01-14 do dziś
211.05.2009 R. -ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI2009-05-18 do dziś
311.04.2016 R. - NOWE BRZMIENIE UMOWY2016-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2004-01-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 K.S.H. SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15.12.2003 R., FIRMA HANDLOWA WALOR S.C. ANDRZEJ NOWAK, WITOLD FRYC, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NR W REJESTRZE: 2603, 2602, NR REGONU: 6902767272004-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2004-01-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYC2004-01-14 do dziś
2. ImionaWITOLD2004-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2004-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-01-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2004-01-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-01-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2004-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO SAMODZIELNEJ (JEDNOOSOBOWEJ) REPREZENTACJI SPÓŁKI.2016-10-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2004-01-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRYC2004-01-14 do dziś
2. ImionaWITOLD2004-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-05-18 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-05-18 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-05-18 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-05-18 do dziś
546 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2016-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2016-10-25 do dziś
229 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-25 do dziś
333 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2016-10-25 do dziś
464 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-10-25 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-06-14 do dziś
2data złożenia 23.05.2005 okres 2005 R.2006-06-29 do dziś
3data złożenia 02.05.2007 okres 2006 ROK2007-05-28 do dziś
4data złożenia 13.05.2008 okres 2007 R.2008-05-29 do dziś
5data złożenia 29.04.2009 okres 2008 R.2009-05-07 do dziś
6data złożenia 05.05.2010 okres 2009 R.2010-05-27 do dziś
7data złożenia 09.06.2011 okres 2010 R.2011-06-20 do dziś
8data złożenia 27.04.2012 okres 20112012-05-10 do dziś
9data złożenia 14.05.2013 okres 2012 R.2013-05-22 do dziś
10data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
11data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
12data złożenia 12.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
13data złożenia 05.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
14data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
15data złożenia 23.12.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
16data złożenia 04.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
17data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
18data złożenia 08.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-08 do dziś
19data złożenia 09.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-08 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-29 do dziś
22006 ROK2007-05-28 do dziś
32007 R.2008-05-29 do dziś
42008 R.2009-05-07 do dziś
52009 R.2010-05-27 do dziś
62010 R.2011-06-20 do dziś
720112012-05-10 do dziś
82012 R.2013-05-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-12-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów