INTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000187832
Numer REGON: 015619104
Numer NIP: 1080000059
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2023-04-17
Sygnatura akt[RDF/481313/23/56]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2004-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0156191042005-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA2004-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość SĘKOCIN NOWY2021-07-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SĘKOCIN NOWY ulica UL. AL. KRAKOWSKA nr domu 61A kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115-12-2003, NOTARIUSZ CZESŁAWA KOŁCUN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. OGRODOWA 9, REP. A 16921/20032004-01-14 do dziś
228 LUTEGO 2006 R. REPERTORIUM A NR 487/2006, TOMASZ WOJCIECHOWSKI, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ NUMER 84/92 LOKAL NR 5, -ZMIANA § 4 UST. 1 -ZMIANA § 7 UST. 1 - W § 7 SKREŚLA SIĘ UST. 10A KOLEJNE USTĘPY OZNACZA SIĘ JAKO USTĘPY OD 10 DO 17 I ZMIENIA SIĘ NOWY § 7 UST. 15. -W § 14 DOTYCHCZASOWE USTĘPY 7, 8 I 9 OZNACZA SIĘ JAKO USTĘP „6”, „7”, „8”, DOTYCHCZASOWY § 14 USTĘP 10 OZNACZA SIĘ JAKO UST. 9, ZMIENIA SIĘ § 14 UST. 10, DOTYCHCZASOWY § 14 UST. 11 OZNACZA SIĘ JAKO UST. „10” -SKREŚLA SIĘ § 16 UST. 3 -ZMIENIA SIĘ § 20 USTĘP 1 -DOTYCHCZASOWY § 24 OZNACZA SIĘ JAKO § 25, ZMIENIA SIĘ § 25 UST. 5 -DOTYCHCZASOWY § 25 OZNACZA SIĘ JAKO § 26, SKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWY § 26 I § 27.2006-03-29 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 CZERWCA 2008 ROKU, REPERTORIUM NR 7890/2008, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ M. BIWEJNIS &P. ORŁOWSKI Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY CHŁODNEJ 15 W WARSZAWIE ZMIENIAJĄCY § 4 UMOWY SPÓŁKI.2008-08-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2009 R., REPERTORIUM A NR 7730/2009, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ M.BIWEJNIS & P.ORŁOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA S.C. W WARSZAWIE PRZY UL. CHŁODNEJ 15, ZMIENIAJĄCY § 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2009-07-28 do dziś
5W DNIU 30 KWIETNIA 2014 R. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ INTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA PRZYJĘTO UCHWAŁĘ NR 10 OBJĘTĄ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ PAWŁA ORŁOWSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. CHŁODNEJ 15, 00-891 WARSZAWA, ZA REPERTORIUM AKT 6225/2014, NA MOCY KTÓREJ ZMIENIONY ZOSTAŁ STATUT SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE ZMIENIONO TREŚĆ § 4.1 ORAZ W § 13 DODANO NOWY UST. 3.2014-05-26 do dziś
611.10.2017R. REP. A NR 8314/2017, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §9.1 STATUTU SPÓŁKI.2017-10-26 do dziś
719.12.2017 R., REP. A NR 10470/2017, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 9.1, § 11.1 STATUTU SPÓŁKI 09.01.2018 R., REP. A NR 125/2018, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 14.6, § 14.7, WYKREŚLENIE § 26 STATUTU SPÓŁKI2018-03-14 do dziś
813.06.2018R., REP. A NR 5017/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7.1 STATUTU; 15.06.2018R., REP. A NR 5101/2018, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7.1 STATUTU2018-06-28 do dziś
921.06.2021 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY ALEKSANDRA STEDLER, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY GOLBY, REP. A NR 4635/2021, ZMIANA § 2 STATUTU SPÓŁKI2021-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-14 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2004-01-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2004-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego7777777,00 ZŁ2018-06-28 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji77777772018-06-28 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2006-03-29 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego7777777,00 ZŁ2018-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty234567,00 ZŁ2006-03-29 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA12004-01-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9990002004-01-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2004-01-14 do dziś
21. Nazwa serii akcjiA22004-01-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002004-01-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1.000 AKCJI, Z KTÓRYCH KAŻDA DAJE PRAWO DO 2 (DWÓCH) GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU2004-01-14 do dziś
31. Nazwa serii akcjiB2006-03-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2345672006-03-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2006-03-29 do dziś
41. Nazwa serii akcjiC2018-06-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii65432102018-06-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-06-28 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: - W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH) - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ 2.000.000,00 (DWA MILIONY ZŁOTYCH) - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CELEM UNIKNIĘCIA WĄTPLIWOŚCI STRONY USTALAJĄ, ŻE: - W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS OZNACZONY ZA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZYJMUJE SIĘ WARTOŚĆ WSZYSTKICH ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ W CAŁYM OKRESIE TRWANIA UMÓW, - W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA CZAS NIEOZNACZONY ZA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZYJMUJE SIĘ ŚREDNIĄ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ W OKRESIE SZEŚĆDZIESIĘCIU MIESIĘCY.2018-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERIS2019-01-10 do dziś
2. ImionaGREGORY THOMAS2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY2019-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARZ2019-01-10 do dziś
2. ImionaDANIEL SŁAWOMIR2019-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DS. OPREACYJNYCH2019-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-10 do dziś
35. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-06-21 do dziś
45. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-06-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWDOWIAK2004-01-14 do dziś
2. ImionaADAM STANISŁAW2004-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-08-29 do dziś
PREZES ZARZĄDU2018-10-01 do dziś
PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINASOWYCH2019-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWDOWIAK2022-02-21 do dziś
2. ImionaKINGA2022-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-21 do dziś
21. NazwiskoWAKSMUNDZKA2022-02-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA IRENA2022-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-21 do dziś
31. NazwiskoGERIS2012-01-31 do dziś
2. ImionaEWA2012-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2015-01-29 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-01-29 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-01-29 do dziś
461 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-01-29 do dziś
561 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2015-01-29 do dziś
661 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2015-01-29 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-01-29 do dziś
835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2015-01-29 do dziś
935 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-01-29 do dziś
1042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2015-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 15.12.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 15.12.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 15.12.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 15.12.2003 -31.12.20032004-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.09.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-13 do dziś
3data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
5data złożenia 05.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
6data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
7data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
9data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
10data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
11data złożenia 12.02.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
14data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
15data złożenia 26.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
18data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
19data złożenia 17.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-07-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów