FIRMA HANDLOWA „BOZ” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000187729
Numer REGON: 691535697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/511482/23/728]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2004-01-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 691535697 NIP 81331939472007-06-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „BOZ” SPÓŁKA AKCYJNA2004-01-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V nr w rejestrze 23862004-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2017-08-09 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. GEODETÓW nr domu 3 kod pocztowy 35-328 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2017-08-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BOZ.PL2021-01-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BOZ.PL2021-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN W RZESZOWIE NOT.LEONA KUSIA W DNIU 07.12.2000 R., REP. A NR 5653/2000 ZMIANY STATUTU: AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN W RZESZOWIE NOT.MAŁGORZATY SZREJ W DNIU 23.12.2003 R., REP. A NR 5236/2003 -ZMIANA PAR. 2, PAR. 9 PKT 4, PAR. 10 PKT 2, PAR. 10 PKT 5, PAR. 11 PKT 1, PAR. 13.2004-01-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN W RZESZOWIE NOTARIUSZ MAŁGORZATY SZAREJ W DNIU 26.04.2004 R. REP. A NR 1705/2004 W PAR. 3 ZMIANA PKT 1, W PAR. 3 DODANY PKT 4, W PAR. 4 ZMIANA PKT 1, W PAR. 4 DODANY PKT 2, W PAR. 5 ZMIANA PKT 3.2004-04-30 do dziś
3ZMIANA STATUTU: AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KN W RZESZOWIE NOT. JOLANTY CZARTORYSKIEJ W DNIU 21.06.2005 R. REP. A NR 485/2005 W PAR. 8 DODANY PKT 8.2005-07-18 do dziś
402.06.2009 R. REP. A NR 2170/2009, NOTARIUSZ JOLANTA CZARTORYSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE -ZMIANA BRZMIENIA PAR. 22009-07-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-13 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2004-01-13 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2004-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego31500000,00 PLN2004-04-30 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji31500002004-04-30 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 PLN2004-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Aporty
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty24295200, 00 PLN2004-01-13 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiA2004-01-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii24450002004-01-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE IMIENNE SERII A SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA IMIENNA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY. AKCJA IMIENNA SERII A JEST UPRZYWILEJOWANA CO DO WYSOKOŚCI DYWIDENDY ZGODNIE Z AKTUALNĄ WYSOKOŚCIĄ STOPY DYSKONTOWEJ BANKU POLSKIEGO (STOPY REDYSKONTOWEJ WEKSLI KRAJOWYCH NBP) ORAZ CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI W STOSUNKU 5 DO 1 W STOSUNKU DO AKCJI OKAZICIELA.2004-01-13 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2004-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii7050002004-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneWSZYSTKIE AKCJE IMIENNE SERII B SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA IMIENNA DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY. WSZYSTKIE AKCJE IMIENNE SERII B SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO WYSOKOŚCI DYWIDENDY ZGODNIE Z AKTUALNĄ WYSOKOŚCIĄ STOPY DYSKONTOWEJ BANKU POLSKIEGO (STOPY REDYSKONTOWEJ WEKSLI KRAJOWYCH NBP). WSZYSTKIE AKCJE IMIENNE SERII B SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI W STOSUNKU 5 DO 1 W STOSUNKU DO AKCJI NA OKAZICIELA.2004-04-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2004-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2004-01-13 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIJOŚ2004-01-13 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAN2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2004-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZGÓRSKI2004-01-13 do dziś
2. ImionaJAN2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2004-01-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOSTROWSKA2004-07-21 do dziś
2. ImionaIWONA2004-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-21 do dziś
21. NazwiskoBIJOŚ2004-07-21 do dziś
2. ImionaKAROL MAKSYMILIAN2004-07-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-07-21 do dziś
31. NazwiskoZGÓRSKA2004-01-13 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-13 do dziś
41. NazwiskoZGÓRSKI2004-01-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ PIOTR2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-13 do dziś
51. NazwiskoOSTROWSKA2004-01-13 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-13 do dziś
61. NazwiskoBIJOŚ2004-01-13 do dziś
2. ImionaJADWIGA ANNA2004-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-07-17 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-07-17 do dziś
347 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-07-17 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-17 do dziś
547 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-17 do dziś
647 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-17 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-17 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-07-17 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-07-17 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2022-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
3data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
4data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-20 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
6data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
7data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
9data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
10data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
18data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
19data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
20data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-16 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-27 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-04-30 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE W ROZUMIENIU ART. 492 PAR. 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 491-497 K.S.H. ORAZ ART. 517-527 K.S.H. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA: FIRMA HANDLOWA „BOZ” SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA PRZEJMOWANA: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY „BOZ” A.BIJOŚ I S-KA SPÓŁKA JAWNA. UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FIRMA HANDLOWA „BOZ” SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 26.04.2004 WYRAŻAJĄCE ZGODĘ NA PLAN POŁĄCZENIA, NA EMISJĘ AKCJI SERII B ORAZ NA ZMIANY STATUTU SPÓŁKI, WSZYSTKIE UMIESZCZONE W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W KN W RZESZOWIE NOTARIUSZ MAŁGORZATY SZAREJ W DNIU 26.04.2004 REP. A NR 1705/2004 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z.P.U.H. „BOZ” A.BIJOŚ I S-KA SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 26.04.2004 WYRAŻAJĄCA ZGODĘ NA PLAN POŁĄCZENIA, A TYM SAMYM NA PRZEJĘCIE SPÓŁKI, UMIESZCZONA W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W KN W RZESZOWIE NOT. MAŁGORZATY SZAREJ W DNIU 26.04.2004 REP. A NR 1712/20042004-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firmaZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY „BOZ” A.BIJOŚ I S-KA SPÓŁKA JAWNA2004-04-30 do dziś
3. Numer w rejestrze0000004454 2004-04-30 do dziś
5. Numer REGON0051468722004-04-30 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów