„BUDO-FIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000187465
Numer REGON: 473214884
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2015-07-08
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/11425/15/145]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDO-FIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2014-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-01-19 do dziś
2. Adresulica PIOTRKOWSKA nr domu 238 kod pocztowy 90-360 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2004-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ SPORZĄDZONY DNIA 22 GRUDNIA 2003 ROKU W ŁODZI, PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ GOŹDZIALSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3301/20032004-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2004-01-19 do dziś
2. ImionaJOLANTA TERESA2004-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZŁ2007-01-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego53000,00 PLN2004-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport153000,00 PLN2004-01-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 52 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2004-01-19 do dziś
245 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-01-19 do dziś
345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2004-01-19 do dziś
445 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2004-01-19 do dziś
545 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2004-01-19 do dziś
645 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2004-01-19 do dziś
745 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2004-01-19 do dziś
845 41 Z TYNKOWANIE2004-01-19 do dziś
945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI OKIENNEJ2004-01-19 do dziś
1045 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2004-01-19 do dziś
1145 43 B SZTUKATORSTWO2004-01-19 do dziś
1245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-01-19 do dziś
1345 44 A MALOWANIE2004-01-19 do dziś
1445 44 B SZKLENIE2004-01-19 do dziś
1545 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2004-01-19 do dziś
1645 50 Z WYNAJMOWANIE SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-01-19 do dziś
1774 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-01-19 do dziś
1893 01 Z PRANIE DYWANÓW, PLEDÓW, ZASŁON I FIRAN2004-01-19 do dziś
1974 70 Z SPRZĄTANIE BUDYNKÓW2004-01-19 do dziś
2060 24 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z KIEROWCĄ2004-01-19 do dziś
2152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-01-19 do dziś
2270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-19 do dziś
2345 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-01-19 do dziś
2470 12 Z SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-19 do dziś
2570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2004-01-19 do dziś
2674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-01-19 do dziś
2771 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-01-19 do dziś
2845 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-01-19 do dziś
2945 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-01-19 do dziś
3045 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2004-01-19 do dziś
3145 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2004-01-19 do dziś
3245 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-01-19 do dziś
3345 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 09.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 09.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-27 do dziś
2data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 09.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-27 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji17 PAŹDZIERNIKA 2013 R. POSTANOWIENIE S.R. DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZ. KRS SYGN AKT XX NS REJ. KRS 24319/13/541 PRAWOMOCNE OD 12.09.2014 ROKU2014-11-14 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2014-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKOPACZ2015-07-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2015-07-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności17 PAŹDZIERNIKA 2013 R. POSTANOWIENIE S.R. DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZ. KRS SYGN AKT XX NS REJ. KRS 24319/13/541 PRAWOMOCNE OD 12.09.2014 ROKU2014-11-14 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2014-11-14 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów