ARTEMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000187446
Numer REGON: 810423274
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-05-11
Sygnatura akt[RDF/291073/21/514]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP8104232742004-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTEMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3270 3. NIE2004-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2016-03-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO nr domu 27 kod pocztowy 70-497 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2017-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 20.05.1993 R. PRZEZ NOTARIUSZ DOBROSŁAWĘ KUNIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE UL. WYSPIAŃSKIEGO 1A, REPERTORIUM „A” NUMER 4057/1993 ZMIANA AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 26.11.2003 R. PRZEZ NOTARIUSZ MARZENĘ MIKOŁAJCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE UL. WYSZYŃSKIEGO 14, REPERTORIUM „A” NUMER 6517/2003, ZMIANIE ULEGŁY: § 1, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 17, DODANO § 9A, § 9B2004-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIGÓRA2004-01-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PIOTR2004-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2017-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMOISTNA2004-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALIGÓRA2004-01-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PIOTR2004-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2010-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2004-01-16 do dziś
231 PRODUKCJA URZĄDZEŃ I APARATURY ELEKTRYCZNEJ2004-01-16 do dziś
345 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE BUDOWNICTWA2004-01-16 do dziś
451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-01-16 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-16 do dziś
662 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU LĄDOWEGO, ZA WYJĄTKIEM TRANSPORTU KOLEJOWEGO2004-01-16 do dziś
774 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
3data złożenia 23.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-28 do dziś
4data złożenia 15.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-04 do dziś
5data złożenia 16.04.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-07 do dziś
6data złożenia 03.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-01 do dziś
7data złożenia 27.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-25 do dziś
8data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
9data złożenia 18.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
10data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-29 do dziś
11data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
12data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
13data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-28 do dziś
21 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-04 do dziś
31 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-07 do dziś
41 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-01 do dziś
51 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-05 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-11-28 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-04 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-05-07 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-08-01 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-15 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów