FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BELJOT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000187364
Numer REGON: 371002595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2005-10-06
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/5448/5/266]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP3710025952004-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „BELJOT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KROŚNIE nr w rejestrze 10042004-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2004-01-12 do dziś
2. Adresulica. 2005-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.2000 R. NOT.HENRYK GAWŁOWSKI -KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 37, REP. A NR 4418/2000. ZMIANA UMOWY -17.10.2003 R. NOT. JANUSZ POSŁUSZNY -KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. LISA-KULI 6, REP. A NR 2057/2003 -ZMIANA: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 7, PAR. 10, PAR. 13 UST. 5, SKREŚLA SIĘ PAR. 21 UST. 3. ZMIANA: PAR. 1, PAR. 18, PAR. 24.2004-01-12 do dziś
201.04.2004 R. REP. A NR 1540/2004, NOT. AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE PRZY UL. KOŚCIUSZKI 4 -ZMIANA: PAR. 7 UST. 1 PKT 1, PAR. 7 UST. 1 PKT 2, DODANIE PAR. 7 UST. 1 PKT 11. 15.04.2004 R. REP. A NR 3316/2004, NOT. WANDA WAJS, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU PRZY UL. SIENKIEWICZA 3 -ZMIANA: PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 4, PAR. 20 UST. 5, PAR. 20 UST. 6, DODANIE PAR. 20 UST. 7, ZMIANA PAR. 23.2004-06-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASKULSKI2005-03-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2005-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 882.000,00 ZŁ2005-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego283500,00 PLN2004-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1279400,00 PLN2004-01-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-06-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2005-03-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2005-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-01-12 do dziś
215 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2004-01-12 do dziś
350 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2004-01-12 do dziś
451 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2004-01-12 do dziś
552 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2004-01-12 do dziś
660 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2004-01-12 do dziś
763 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2004-01-12 do dziś
870 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2004-01-12 do dziś
901 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-06-03 do dziś
1002 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-06-03 do dziś
1105 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2004-06-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. 31.12.2003 R. data złożenia 07.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. 31.12.2003 R.2005-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów