SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA „ENCO ENERGETYKA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000187216
Numer REGON: 012931640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2011-09-27
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/35280/11/150]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012931640 NIP 52127704492008-02-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA „ENCO ENERGETYKA” W LIKWIDACJI2008-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 34452004-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-12 do dziś
2. Adresulica POSTĘPU nr domu 13 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA 2004-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.03.1997 R., 28.10.1998 R., ZMIANA § 5 PKT 3 I 5, § 6 PKT 2 PPKT 1, § 12, § 51 PKT 3, § 852004-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2004-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoANDRYCHOWICZ2004-01-12 do dziś
2. ImionaLESZEK2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-12 do dziś
21. NazwiskoCIECHANOWICZ2004-01-12 do dziś
2. ImionaRENATA DANUTA2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymW-CE PREZES ZARZĄDU2004-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-12 do dziś
31. NazwiskoANDRYCHOWICZ2004-01-12 do dziś
2. ImionaJAKUB GRACJAN2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONIECKA2004-01-12 do dziś
2. ImionaLUCYNA2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKREFT MAJEWSKA2004-01-12 do dziś
2. ImionaHANNA BARBARA2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZĄSZCZ2004-01-12 do dziś
2. ImionaJACEK WOJCIECH2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2006 -31.12.20062011-09-27 do dziś
2data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-09-27 do dziś
3data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-09-27 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-09-27 do dziś
5data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062011-09-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072011-09-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-09-27 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-09-27 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062011-09-27 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072011-09-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082011-09-27 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092011-09-27 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiLIKWIDACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ENCO ENERGETYKA” W WARSZAWIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 113 § 1 PKT 3 PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO WSKUTEK PODJĘCIA DWÓCH ZGODNYCH PO SOBIE NASTĘPUJĄCYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI Z DNIA 3 STYCZNIA 2008 R. -UCHWAŁA NR 1/2008 ORAZ Z DNIA 17 STYCZNIA 2008 R. -UCHWAŁA NR 3/2008 MAJĄCYCH NA CELEU LIKWIDACJĘ SPÓŁDZIELNI POPRZEZ JEJ ROZWIĄZANIE2008-02-20 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2008-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZRAMOWSKI2008-02-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2008-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów