GRUSZECKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000187044
Numer REGON: 932960945
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-09-07
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/25644/20/865]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329609452005-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUSZECKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ2004-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2004-01-10 do dziś
2. Adresulica WROCŁAWSKA nr domu 26 kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2004-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.12.2003 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BAŃKOSZ-RUŚKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ 1/3, REPERTORIUM A NUMER 10.160/20032004-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKI2004-01-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIESCIA PIEĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKI2004-01-10 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIESCIA PIEĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-01-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2004-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKI2004-01-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2004-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGRUSZECKA2020-09-07 do dziś
2. ImionaANDŻELIKA2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-07 do dziś
21. NazwiskoGRUSZECKI2020-09-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2020-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2020-08-11 do dziś
208 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-11 do dziś
323 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2020-08-11 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2020-08-11 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-08-11 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-08-30 do dziś
2data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-09-27 do dziś
3data złożenia 02.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
4data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
5data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
7data złożenia 07.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-17 do dziś
8data złożenia 04.01.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-16 do dziś
9data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
10data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11data złożenia 04.01.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-28 do dziś
12data złożenia 04.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-28 do dziś
13data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
14data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-09-27 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-17 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-16 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R.2005-08-30 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-09-27 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-20 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-23 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-17 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-01-16 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-03-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów