„DOLNOŚLĄSKA KOMPANIA PIŁKARSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000187011
Numer REGON: 006024349
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-09-17
Sygnatura akt[RDF/240401/20/891]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLNOŚLĄSKA KOMPANIA PIŁKARSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 19342004-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica JUGOSŁOWIAŃSKA nr domu 65D kod pocztowy 51-112 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DOKONANIA WPISU DO REJESTRU HANDLOWEGO: AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.1990 R., SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM, PRZED NOTARIUSZEM DANUTĄ PRUS, ZREP. A NR 10712/1990 ZMIANA UMOWY DOTYCHCZAS NIE ZAREJESTROWANA: AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.12.2003 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PL. MUZEALNY 9/3 PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM LEGIĘCIEM, REP. A NR 4941/2003. ZMIENIONO PAR. 1, 2, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23 DODANO: UST. 2 PAR. 12 SKREŚLONO: PAR. 13, 17 AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.2003 R., SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PL. MUZEALNY 9/3 PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM LEGIĘCIEM REP. A NR 5058/2003 ZMIENIONO: PAR. 8 UST. 1, PAR. 9 SKREŚLONO: PAR. 102004-01-15 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 2123/2016 Z DNIA 05.09.2016 R., SPORZĄDZONY W OBECNOŚCI ZASTĘPCY NOTARIALNEGO ANNY TEKIELI ZASTĘPCY NOTARIUSZA RAFAŁA WOJCIECHOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU AL. KASZTANOWA 3A LOK 207; ZMIENIONO §6 UMOWY SPÓŁKI.2016-11-10 do dziś
328.02.2019 R., REP. A NR 1108/2019, NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. ZMIANA: § 6, § 11, § 15, § 16, § 18.2019-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDKOWSKI2004-01-15 do dziś
2. ImionaBOGDAN2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2004-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYCZKA2004-01-15 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2004-01-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA DO KWOTY 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2019-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDKOWSKI2004-01-15 do dziś
2. ImionaBOGDAN2004-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-08-22 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-08-22 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-08-22 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-08-22 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-08-22 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-08-22 do dziś
756 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-08-22 do dziś
856 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.11.2009 okres 01.01.2004 -31.12.2004 R.2009-12-07 do dziś
2data złożenia 10.11.2009 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2009-12-07 do dziś
3data złożenia 10.11.2009 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2009-12-07 do dziś
4data złożenia 10.11.2009 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2009-12-07 do dziś
5data złożenia 10.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-12-07 do dziś
6data złożenia 29.04.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20112014-08-29 do dziś
7data złożenia 03.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
8data złożenia 16.09.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20132016-11-04 do dziś
9data złożenia 16.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
10data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
12data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.2004 R.2009-12-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2009-12-07 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2009-12-07 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2009-12-07 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-12-07 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20112014-08-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20132016-11-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.2004 R.2009-12-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2009-12-07 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2009-12-07 do dziś
401.01.2007 -31.12.2007 R.2009-12-07 do dziś
501.01.2008 -31.12.2008 R.2009-12-07 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20112014-08-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20132016-11-04 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów