„CST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000186990
Numer REGON: 890316627
Numer NIP: 8861076546
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-11-19
Sygnatura akt[RDF/458548/22/546]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP8903166272004-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 1681 3. NIE2004-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2004-01-12 do dziś
2. Adresulica CHROBREGO nr domu 51 kod pocztowy 58-300 poczta WAŁBRZYCH 2005-06-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 LUTEGO 1995 R. SPORZĄDZONY PRZED MARIĄ GOMUŁKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ, WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/4 REP. A NR 439/952004-01-12 do dziś
224.02.2005 R., NOTARIUSZ MARIA DEMSKA-GNAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁBRZYCHU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ 14, REPERTORIUM A NR 1202/2005 -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2005-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2004-01-12 do dziś
2. ImionaSYLWIA2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„FIDUCIARIA TOSCANA” SPÓŁKA AKCYJNA2004-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2004-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2004-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAFANELLI2004-01-12 do dziś
2. ImionaGABRIELE2004-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2004-01-12 do dziś
2. ImionaSYLWIA2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-01-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-06-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2017-06-30 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2017-06-30 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-30 do dziś
496 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2017-06-30 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-06-30 do dziś
646 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2017-06-30 do dziś
746 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2017-06-30 do dziś
846 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2017-06-30 do dziś
946 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2017-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
2data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
3data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
4data złożenia 25.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
5data złożenia 06.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-22 do dziś
6data złożenia 09.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-19 do dziś
7data złożenia 10.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-16 do dziś
8data złożenia 10.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-06 do dziś
9data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
13data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14data złożenia 19.11.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-19 do dziś
15data złożenia 19.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-19 do dziś
16data złożenia 19.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
52009 ROK2010-07-22 do dziś
62010 ROK2011-07-19 do dziś
72011 ROK2012-07-16 do dziś
82012 ROK2013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-02 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
52009 ROK2010-07-22 do dziś
62010 ROK2011-07-19 do dziś
72011 ROK2012-07-16 do dziś
82012 ROK2013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów