ERPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000186891
Numer REGON: 211021504
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-04-22
Sygnatura akt[RDF/287737/21/61]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 211021504 NIP 59814779962011-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaERPAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 26042004-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat KROŚNIEŃSKI gmina KROSNO ODRZAŃSKIE miejscowość OSIECZNICA2019-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość OSIECZNICA ulica UL. SŁONECZNA nr domu 1 kod pocztowy 66-600 poczta OSIECZNICA kraj POLSKA 2019-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.11.1999 R. NOTARIUSZ NIKODEM WOLSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ REPERTORIUM A NR 7873/99 AKT ZAŁOŻYCIELSKI2004-01-09 do dziś
205.08.2011 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REP. A.NUMER 5477/2011 -ZMIANA § 7, § 9, § 10 UMOWY SPÓŁKI;2011-09-26 do dziś
305.12.2012 R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REPERTORIUM A, NR 8652/2012, ZMIANA TREŚCI: § 11 UST. 22013-03-19 do dziś
423.07.2019R. NOTARIUSZ MARIOLA WIERZCHAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM, REPERTORIUM ‚A’ NR 5156/2019- UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI;2019-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKA2019-09-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA WIOLETTA2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 214.000,00 ZŁ2019-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKI2019-09-09 do dziś
2. ImionaJACEK BOLESŁAW2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 214.000,00 ZŁ2019-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego428000,00 ZŁ2019-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145300,00 PLN2004-01-09 do dziś
245300,00 ZŁ2011-09-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2004-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKA2019-09-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA WIOLETTA2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKI2019-09-09 do dziś
2. ImionaJACEK BOLESŁAW2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-09-09 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-09-09 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2019-09-09 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-09-09 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-09-09 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-09-09 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-09-09 do dziś
882 11 USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-09-09 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
2data złożenia 22.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2015-02-182015-04-10 do dziś