„INT BROOKX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000186874
Numer REGON: 930882313
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RDF/254556/20/368]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-01-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP9308823132004-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INT BROOKX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2007-08-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 77762004-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-01-10 do dziś
2. Adresulica ODRZAŃSKA nr domu 7 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-113 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2004-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.1996 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ KORTA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 6/3 POD NUMEREM REPERTORIUM A NR 6853/1996; 16.12.2003 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARBARĘ KIEŁBOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OŁAWIE PRZY PL. ŚW. M. M. KOLBEGO 3 POD NUMEREM REPERTORIUM 10412/2003 ZMIENIONO § 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 20 PKT 3, 23, 24, 25, 26 UMOWY SPÓŁKI.2004-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-01-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTTEN2004-01-10 do dziś
2. ImionaJACOBUS PETRUS MARIE2004-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2004-01-10 do dziś
255 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2004-01-10 do dziś
355 30 A RESTAURACJE2004-01-10 do dziś
455 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2004-01-10 do dziś
563 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2004-01-10 do dziś
670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-10 do dziś
770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-10 do dziś
870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-01-10 do dziś
974 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2004-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 22.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
2data złożenia 17.01.2007 okres OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2007-01-29 do dziś
3data złożenia 17.01.2007 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-01-29 do dziś
4data złożenia 05.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-05 do dziś
5data złożenia 05.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-05 do dziś
6data złożenia 05.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-05 do dziś
7data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 21.10.20182020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2007-01-29 do dziś
2OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-01-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-08-19 do dziś
2OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2007-01-29 do dziś
3OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2007-01-29 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji19.02.2007 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „INT BROOKX” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI -NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 20/21, REP. A NR 1739/20072007-08-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2007-08-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKŁUSEK2007-08-07 do dziś
2. ImionaMARIUSZ MARIAN2007-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności19.02.2007 R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „INT BROOKX” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI -NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 20/21, REP. A NR 1739/20072007-08-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2007-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów